Digitální forma Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

14.12 2010

Informace o obsahu a digitální formě výkresové části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Přehled výkresů,charakteristika datového modelu a datových formátů, aktualizace ÚPN SÚ hl.m.Prahy formou změn a úprav. Bližší popis datových vrstev funkčního využití území dostupných prostřednictvím výdeje dat URM.

Úvod:

Data územního plánu se skládají z několika datových množin, které mají odlišný původ a cestu, než se dostanou do finálního datového modelu platného stavu ÚP hl. m. Prahy. Současně tyto data procházejí průběžným procesem aktualizace, ve kterém odrážejí proces přijetí a schválení změn a úprav ÚP.
Základní datové sady obsahující regulativy plošného a prostorového uspořádání jsou primárně vytvářeny na ÚRM, data o prvcích technické a dopravní infrastruktury a limitech využití území jsou z větší části odvozovány z dat poskytovatelů údajů územně analytických podkladů.

Všeobecně jsou datové množiny buď přebírané od externích institucí jako od správců těchto dat a na ÚRM přecházejí jenom procesem transformací a úpravy do datového modelu platného stavu ÚP na ÚRM, případně je jejich stávající rozměr doplňován o rozměr návrhový. Nebo vznikají přímo na ÚRM jako sekundární data vytvářená odvozováním z již existujících datových množin a jejich průnikem.

Datový model:

Datový model platného ÚP je relativně stabilizovaná konstrukce Hlavně co se týče vazby na jevy a výkresy ÚP, které reprezentují a naplňují . S aktualizací platného stavu ÚP nedochází k rozšiřování datového modelu o nové datové vrstvy ani nové jevy zobrazované v ÚP . V procesu aktualizace platného stavu ÚP ale může dojít k zásahům do datového modelu ÚP. Nanejvýš jen v rovině nových atributů, které odrážejí nové potřeby publikace dat ÚP, buď pro mapové služby, případně pro distribuci dat na vzdálená úložiště partnerských, nebo nadřízených institucí. Datové sady polohopisu, které jsou součástí datového modeluj, nejsou aktualizovány, tj. zůstává zachován stav z doby schválení ÚP. Technologie správy o uložení dat územního plánu je založena na platformě ESRI. Primárním formátem úložiště je ESRI Geodatabáse (SDE).
Datový model platného ÚP je implementovaný do geodatabázového schématu postaveného na sedmi geodatabázích primárně ve formátu file. gdb nebo SDE.gdb. Jednotlivé geodatabáze obsahují všechna data , která vytvářejí obsah jednotlivých výkresů územního plánu. Zároveň tvoří konkrétní platné datové znění územního plánu.

Jednotlivé geodatabáze obsahují tematicky rozdělené datové vrstvy podle základního profesního rozdělení na:

 

UPn_R_DMP.gdb - data s polohopisem a správním členěním pro území hl. m. Prahy
UPn_R_DOPRAVA.gdb - data s dopravní infrastrukturou
UPn_R_LIMITY.gdb - data limitů využití území
UPn_R_PVP.gdb - data plánu využití ploch s funkčním využitím území
UPn_R_TV.gdb - data technické infrastruktury a vodstva
UPn_R_VPV.gdb - data s veřejně prospěšnými stavbami
UPn_R_ZELEN.gdb - data zeleně, záborů a ochrany krajiny
   

UPn_R_DMP.gdb

DMP_MapKlad10_z1000_a - popisná vrstva listů mapového kladu v měřítku 1:10 000
DMP_SprHraKatUzemi_a - popisná vrstva názvů katastrálních území hl. m. Prahy
DMP_SprHraMestCasti_a - popisná vrstva městských částí hl. m. Prahy
DMP_TechMapNazvUlic_a - popisná vrstva názvů ulic
DMP_KatastrMapaDop_l - liniová doplňková vrstva k parcelám (části budov, vnitrobloky...)
DMP_KatastrMapaZak_l - liniová vrstva s parcelami
DMP_KatastrMapaZak_p - plošná vrstva s parcelami
DMP_MapKlad10_r1999_p - plošná vrstva listů mapového kladu v měřítku 1:10 000 z roku 1999
DMP_MapKlad10_z1000_l - liniová vrstva listů mapového kladu v měřítku 1:10 000
DMP_Mapklad10_z1000_p - plošná vrstva listů mapového kladu v měřítku 1:10 000
DMP_MapKladKrizky10_b - bodová vrstva rohů mapových listů v měřítku 1:10 000
DMP_SprHraHraPrahy_l - liniová vrstva hranice Prahy
DMP_SprHraHraPrahy_p - plošná vrstva hranice Prahy
DMP_SprHraKatUzemi_l - liniová vrstva hranic katastrálních území
DMP_SprHraKatUzemi_p - plošná vrstva hranic katastrálních území
DMP_SprHraMestCasti_l - liniová vrstva hranic městských částí
DMP_SprHraMestCasti_p - plošná vrstva hranic městských částí
DMP_StMapDilSmo1997_l - liniová vrstva s polohopisem za hranicí Prahy z r. 1997
DMP_TechMapBud_p - plošná vrstva technické mapy budov
DMP_TechMapDop_l - liniový výběr z technické mapy: doplňky k parcelám (cesty, chodníky, zeleň...)
   

UPn_R_DOPRAVA.gdb

DOP_Cyklotrasy_l - liniová vrstva cyklotras
DOP_KomKrizovatky_p - plošná vrstva obalových zón křižovatek
DOP_Komunikace_l - liniová vrstva os komunikací
DOP_KomunikaceOP_p - plošná vrstva ochranného pásma pražského okruhu
DOP_KomunikaceOPst_p - plošná vrstva ochranného pásma pražského okruhu (stav/návrh)
DOP_Lanovky_l - liniová vrstva lanových drah
DOP_Letiste_b - bodová vrstva letišť
DOP_LetisteOP_l - liniová vrstva ochranných pásem letišť
DOP_MetroKoleje_l - liniová vrstva kolejových drah metra
DOP_MetroOP_l - liniová vrstva s ochranným pásmem metra
DOP_MetroTrasy_l - liniová vrstva tras metra
DOP_MetroZarizeni_b - bodová vrstva zařízení metra
DOP_MhdBusZarizeni_b - bodová vrstva zařízení MHD
DOP_ParkRide_b - bodová vrstva záchytných parkovišť
DOP_TramvajTrate_l - liniová vrstva tramvajových tratí
DOP_TramvajVozovny_b - bodová vrstva tramvajových dep
DOP_VodniZarizeni_b - bodová vrstva vodních zařízení
DOP_ZelezniceOP_p - plošná vrstva ochranného pásma železnic
DOP_ZelezVrt_l - liniová vrstva vysokorychlostních železničních tratí
DOP_ZelezVrtOP_p - plošná vrstva os ochranným pásmem vysokorychlostních tratí
DOP_ZelezZarizeni_b - bodová vrstva železničních zařízení
DOP_FvuPopisPoddel_a - popisná vrstva funkčního využití dopravní infrastruktury
DOP_MCpopis_a - popisná vrstva městských částí
   

UPn_R_LIMITY.gdb

LIM_PAM_PamRezer_OP_l - liniová vrstva ochranného pásma Památkové rezervace v hl. m. Praze
LIM_PAM_PamRezer_p - plošná vrstva hranice Památkové rezervace v hl. m. Praze
LIM_PAM_PamZonyNav_p - plošná vrstva hranic navrhovaných památkových zón
LIM_PAM_PamZonyVyhl_p - plošná vrstva hranic vyhlášených památkových zón
LIM_PAM_ZakVyskStav_l - liniová vrstva hranice zákazu výškových staveb
LIM_TVE_ELE_zar_OP_p - plošná vrstva archeologických lokalit
LIM_TVV_VDS_zaplava_p - plošná vrstva záplavových území
LIM_OPK_ZCHU_OP_l - liniová vrstva ochranných pásem zvláště chráněných území
LIM_PAM_ArcheoLok_p - plošná vrstva archeologických lokalit
LIM_PAM_HistJadra_p - plošná vrstva historických jader obcí
LIM_TVI_RAD_OP_l - liniová vrstva ochranných a bezpečnostních pásem liniových energetických staveb
LIM_OPK_ZCHU_l - liniová vrstva zvláště chráněných území
LIM_OPK_PrirParky_l - liniová vrstva přírodních parků
LIM_OPK_VKP_p - plošná vrstva významných krajinných prvků
LIM_OPK_CHKO_l - liniová vrstva chráněných krajinných oblastí
LIM_GEO_LozNebil_l - liniová vrstva nebilancovaných ložisek
LIM_GEO_LozBilVyh_l - liniová vrstva bilancovaných výhradních ložisek
LIM_GEO_LozBilNevyh_l - liniová vrstva bilancovaných nevýhradních ložisek
LIM_GEO_DPTE_l - liniová vrstva hranic dobývacích prostorů
LIM_GEO_CHLU_l - liniová vrstva hranic chráněných ložiskových území
LIM_DOP_LetHlukOP_l - liniová vrstva ochranných hlukových pásem letiště
   

UPn_R_PVP.gdb

PVP_fvu_popis_z_a - popisná vrstva funkčního využití území s kódem míry využití území
PVP_fvu_popis_a - popisná vrstva funkčního využití území
PVP_fvu_p - plošná vrstva ploch s rozdílným způsobem využití (funkčního využití území – FVÚ)
   
PVP_fvu_poddelene_p - plošná vrstva ploch s rozdílným způsobem využití (funkčního využití území –FVÚ) - poddělené funkce
PVP_FVUzastavitelne_l - odvozená liniová vrstva zastavitelného území z vrstvy funkčního využití území
PVP_FVUzastavitelne_p - odvozená plošná vrstva zastavitelného území z vrstvy funkčního využití území
PVP_fvu_ccm_p - plošná vrstva obytných zón v centrální části města
PVP_fvu_ccm_a - popisná vrstva obytných zón v centrální části města
PVP_fvu_ccm_obrysFP_l - odvozená liniová vrstva ploch funkčního využití v centrální časti města
PVP_fvu_dop_okoli_l - liniová vrstva tunelů a středních pruhů komunikací za hranici Prahy (doplněk k FVÚ)
PVP_fvu_dop_l - liniová vrstva tunelů a středních pruhů komunikací v Praze (doplněk k FVÚ)
PVP_fvu_hr_dop_l - liniová vrstva funkčního využití území za hranici Prahy
PVP_NerozvojUzemi_p - plošná vrstva nerozvojových území
PVP_pp_pl_a - popisná vrstva ploch FVÚ v rámci jiných FVÚ plošně nedefinovaných
PVP_pp_pl_poddelene_a - popisná vrstva ploch FVÚ v rámci jiných FVÚ plošně nedefinovaných - poddělené kódy FVÚ
PVP_pp_s_a - popisná vrstva ploch FVÚ v rámci jiných FVÚ menších než 0,25 ha
PVP_pp_s_poddelene_a - popisná vrstva ploch FVÚ v rámci jiných FVÚ menších než 0,25 ha - poddělené kódy FVÚ
PVP_VelRozvUzem_buf_p - plošná vrstva velkých rozvojových území - pro účely grafiky výkresu
PVP_VelRozvUzem_p - plošná vrstva velkých rozvojových území
PVP_ZastaveneUzemi_p - plošná vrstva zastavěného území
PVP_VelUzemRekr_buf_p - plošná vrstva velkých území rekreace - pro účely grafiky výkresu
PVP_VelUzemRekr_p - plošná vrstva velkých území rekreace
   

UPn_R_TV.gdb

TVE_MCPopis_a - popisná vrstva městských částí ve výkrese energetiky
TVE_PLN_fvu_p - plošná vrstva plynárenských zařízení
TVE_PLN_pvrv_OP_p - ochranné pásmo produktovodů a plynovodů
TVE_PLN_rs_a - popisná vrstva regulačních stanic a uzavíracích armatur
TVE_PLN_rspu_b - bodová vrstva regulačních stanic a uzavíracích armatur
TVE_PLN_trasa_c_a - popisná vrstva tras plynovodů - číslo
TVE_PLN_trasa_p_a - popisná vrstva tras plynovodů - popis
TVE_PLN_vtl_l - liniová vrstva vtl plynovodů
TVE_PLN_vtl_OP_p - ochranné pásmo vtl plynovodů
TVE_PLN_vtl_OP_stav_p - ochranné pásmo vtl plynovodů - odvozená vrstva
TVE_PLN_vvtl_OP_p - ochranné pásmo vvtl plynovodů
TVE_TPL_fvu_p - plošná vrstva teplárenských zařízení
TVE_TPL_napajece_l - liniová vrstva tepelných napaječů
TVE_TPL_smer_a - popisná vrstva - směr tepelných napaječů
TVE_TPL_zarizeni_a - popisná vrstva teplárenských zařízení
TVE_TPL_zarizeni_b - bodová vrstva teplárenských zařízení (výtopna, bloková kotelna)
TVE_ELE_fvu_p - plošná vrstva elektroenergetických zařízení
TVE_ELE_ks_b - bodová vrstva koncových šachet tunelů,kolektorů nebo kanálů
TVE_ELE_nadz_l - liniová vrstva venkovních vedení vvn
TVE_ELE_nadz_OP_p - ochranné pásmo venkovních vedení vvn
TVE_ELE_nadz_OPstav_p - ochranné pásmo venkovních vedení vvn - odvozená vrstva
TVE_ELE_podz_l - liniová vrstva kabelových vedení vvn
TVE_ELE_smer_a - popisná vrstva - směr elektroenergetických vedení
TVE_ELE_zarizeni_a - popisná vrstva elektroenergetických zařízení
TVE_FvuPopisPoddel_a - popisná vrstva poddělených ploch pro výkres energetiky
TVI_Fvu_p - plošná vrstva technologických zařízení telekomunikací
TVI_KAB_atu_b - bodová vrstva automatických telefonních ústředen
TVI_KAB_ok_l - liniová vrstva optických kabelů
TVI_KAB_Popis_a - popisná vrstva automatických telefonních ústředen
TVI_KAB_pposta_l - liniová vrstva potrubní pošty
TVI_Kolektory_l - liniová vrstva kolektorů
TVI_MCPopis_a - popisná vrstva městských částí ve výkrese elektronických telekomunikací a kolektorů
TVI_RAD_OPk_p - ochranné pásmo radioreléových tras - kruhové
TVI_RAD_OPs_p - ochranné pásmo radioreléových tras - směrové
TVI_RAD_Popis_a - popisná vrstva vysílacích zařízení
TVI_RAD_rrt_kbod_b - bodová vrstva koncových bodů radioreléových zařízení
TVI_RAD_rrt_l - liniová vrstva radioreléových tras
TVV_ODP_zarizeni_a - popisná vrstva ploch pro zneškodňování odpadů
TVV_ODP_fvu_p - plošná vrstva ploch pro zneškodňování odpadů
TVV_FvuPopisPoddel_a - popisná vrstva poddělených ploch pro výkres vodního hospodářství a odpadů
TVV_KNL_fvu_p - plošná vrstva kanalizačních zařízení
TVV_KNL_RetencNadrz_l - liniová vrstva retenčních nádrží
TVV_KNL_smer_b - popisná vrstva - směr kanalizačních stok
TVV_KNL_stoka_l - liniová vrstva kanalizačních stok
TVV_KNL_zarizeni_b - bodová vrstva kanalizačních zařízení
TVV_MCPopis_a - popisná vrstva městských částí ve výkrese vodního hospodářství a odpadů
TVV_VDS_plochy_a - popisná vrstva vodních ploch
TVV_VDS_podm_plochy_b - bodová vrstva podměrečných vodních ploch
TVV_VDS_PPO_l - liniová vrstva protipovodňových opatření
TVV_VDS_revitalizac_a - popisná vrstva revitalizace
TVV_VDS_revitalizac_l - liniová vrstva revitalizace
TVV_VDS_stavby_a - popisná vrstva staveb na vodních tocích
TVV_VDS_toky_a - popisná vrstva vodních toků
TVV_VDS_toky_l - liniová vrstva vodních toků
TVV_VDS_zaplava_p - plošná vrstva záplavových území
TVV_VDV_potrubi_l - liniová vrstva vodovodů
TVV_VDV_zarizeni_b - bodová vrstva vodárenských zařízení
TVV_VDV_zarizeni_a - popisná vrstva vodárenských zařízení
TVV_KNL_zarizeni_a - popisná vrstva kanalizačních zařízení
TVV_VDS_vel_b - bodová vrstva vodních elektráren
TVV_VDV_fvu_p - plošná vrstva vodárenských zařízení
TVV_VDS_sup_p - plošná vrstva suchých poldrů
TVV_VDS_plochy_p - plošná vrstva vodních ploch
   

UPn_R_VPS.gdb

 
VPS_a - popisná vrstva s veřejně prospěšnými stavbami
VPS_b - bodová vrstva s veřejně prospěšnými stavbami
VPS_l - liniová vrstva s veřejně prospěšnými stavbami
VPS_p - plošná vrstva s veřejně prospěšnými stavbami
   

UPn_R_ZELEN.gdb

 
ZEL_ZPF_ZaboryUSES_p - plošná vrstva záborů zemědělského půdního fondu pro plochy USES
ZEL_ZPF_ZaboryZPF_p - plošná vrstva záborů zemědělského půdního fondu pro plochy zeleně, dopravní a zastavitelné
ZEL_ZPF_ZaboryLPF_p - plošná vrstva záborů lesního půdního fondu
ZEL_ZPF_BPEJ_98_p - plošná vrstva bonitovaných půdně ekologických jednotek dle VUMOP
ZEL_ZO_VazbyUSES_l - liniová vrstva návaznosti prvků USES za hranicí řešeného území
ZEL_ZO_UzemiOchrany_p - plošná vrstva zóny ochrany zeleně v zastavěném území
ZEL_ZO_USES_p - plošná vrstva územního systému ekologické stability
ZEL_ZO_USES_l - liniová vrstva územního systému ekologické stability - odvozená vrstva
ZEL_ZO_USES_a - popisná vrstva územního systému ekologické stability
ZEL_ZO_PamZelen_p - plošná vrstva památkově chráněných ploch se zelení
ZEL_ZO_OchrZonaNBK_p - plošná vrstva ochranné zóny nadregionálního biokoridoru
ZEL_ZO_Natura_p - plošná vrstva chráněných oblastí zařazené do projektu Natura2000
ZEL_ZO_HodnotnaZelen_b - bodová vrstva zeleně vyžadující zvláštní ochranu
ZEL_ZO_CMSZsjed_p - plošná vrstva celoměstského systému zeleně - odvozená vrstva
ZEL_ZO_CMSZ_p - plošná vrstva celoměstského systému zeleně
ZEL_PVP_ZelenPopis_a - popisná vrstva funkčních ploch pro výkres zeleně
ZEL_PVP_ZelenLPF_p - plošná vrstva poddělených ploch zeleně (s atributem zdali jsou na LPF(PUPFL) či ne)
ZEL_PVP_DopZelene_p - plošná vrstva funkčních ploch pro výkres zeleně - odvozená vrstva

Datové specifikace

Jednotlivé datové vrstvy (třídy geoprvků) v rámci tematických geodatabází mají odvozené názvy podle jednotlivých geodatabází, kde prefix tvořený prvními třemi znaky názvu datových vrstev oddělený podtržítkem tvoří zkratku příslušné geodatabáze , z které vrstva pochází. Všechny části názvu vrstev jsou oddělené podtržítkem. Další část názvu vrstvy může být tvořená zkratkou podskupiny dat tvořících vnitřní členění zdrojové geodatabáze na menší podcelky (další tři znaky oddělené podtržítkem), nebo vlastním názvem vrstvy. Poslední část je tvořená sufixem se zkratkou definující typ geometrie příslušné datové vrstvy ( _b: bodová vrstva; _l: liniová vrstva; _p:plošná vrstva ).

Seznam všech prefixů ( odvozených od názvů zdrojových geodatabází) a dalších datových podskupin (5. až 8. znak se zkratkami těchto datových podskupin v rámci zdrojových geodatabází - nepovinné ) v názvech datových vrstev platného ÚP:

 • DMP_ Data digitální mapy Prahy (UPn_R_DMP.gdb)
 • DOP_ Data dopravní infrastruktury (UPn_R_DOPRAVA.gdb)
 • LIM_ Data limitů ( LIMITY.gdb)
  • PAM_památkové limity
  • OPK_ limity ochrany přírody a krajiny
  • GEO_ geologické limity
  • DOP_ dopravní limity
  • TVE_ limity dopravní infrastruktury - energetika
  • TVI_ limity dopravní infrastruktury – spoje
  • TVV_ limity dopravní infrastruktury – voda
  • PVP_ Data plánu využití ploch s funkčním využitím území (UPn_R_PVP.gdb)
 • TVE_ Data dopravní infrastruktury – energetika (UPn_R_ TV.gdb)
  • ELE_ elektrická infr.
  • PLN_ plynovody
  • TPL_ tepelná infr.
 • TVI_ Data dopravní infrastruktury – spoje (UPn_R_TV.gdb)
  • KAB_ kabelová infr.
  • RAD_ rádiová infr.
 • TVV_ Data dopravní infrastruktury – voda (UPn_R_TV.gdb)
  • KNL_ kanalizace
  • ODP_ odpadová infr.
  • VDS_ vodstvo
  • VDV_ vodovody
 • VPS_ Data veřejně prospěšných staveb ( UPn_R_VPS)
 • ZEL_ Data zeleně ( UPn_R_ZELEN)
  • PVP_ zeleň odvozná z plánu využití ploch
  • ZO_ zóny ochrany přírody
  • ZPF_ zemědělský půdní fond

Datové formáty

Data územního plánu se kromě čistě vektorové podoby udržují i v rastrové podobě ve stavu, v jakém jsou součásti mapových kompozicí jednotlivých výkresů ÚP hl. m. Prahy, tj. v symbolice daných výkresů.

Vektorové formáty

Základní vektorové formáty pro implementaci databázového schématu platného ÚP hl.m.Prahy jsou :

ESRI File Geodatabase, případně ESRI SDE Geodatabase ( ve verzi ArcGIS 9.3.1. ).Více informací o vektorových vrstvách dostupných přes výdej dat ÚRM viz. Struktura a vysvětlení standartních výdejových sad. V rámci výdeje dat ÚRM je možné data poskytovat i v jiných formátech pro CAD aplikace.

Rastrové formáty

Jednotlivé dlaždice rastrů odpovídají jednotlivým mapovým listům výkresů ÚP. Vcelku je počet základních mapových listů s územím hl. m. Prahy , na kterých se nacházejí jednotlivé části území města v počtu 13. Pro generování bezešvé mapy pro potřeby mapových aplikací je počet mapových listů a tím i rastrových dlaždic celkem 16 se třemi prázdnými mapovými listy ve formátu TIFF.

Rastrové formáty se generují v těchto datových typech:

 • TIFF - 1016 dpi: výkresy V04, V05, V20, V25, V36, V37, ostatní 508 dpi
 • PDF - 300dpi
 • PNG - 150dpi

Platnost dat a jejich aktualizace:

Platnost dat ÚP hl. m. Prahy a udržování jeho platného stavu úzce souvisí s procesem přijímání změn a úprav územního plánu. Aktualizace platného stavu ÚP o jednotlivé vlny změn a schválených úprav probíhá s jistou časovou rezervou po ukončení samotného schvalovacího procesu. Datum platnosti aktualizovaného stavu ÚP je následně odvozený od nejposlednější přijaté změny resp. úpravy , která byla do aktuálního stavu zapracována. V průměru dochází ročně ke dvěma až třem aktualizacím platného znění ÚP primárně v závislosti na množství a intenzitě schvalování jednotlivých vln změn ÚP.

Poskytování dat ÚP

Poskytována jsou obecně veškerá data územního plánu v rastrové podobě (data výkresů) i vektorové podobě (zdrojová data pro sestavení výkresů). Nejčastěji využívanými daty jsou vedle rastrových dat vektorová data funkčního využití území, která jsou součástí standardních výdejových sad pro osobní odběr i v rámci eShopu. Výdejové sady vektorových dat jsou k dispozici ve formátech ESRI shapefile, DXF, DGN, DWG a VTX, přičemž při výdeji do jiných formátů než ESRI shapefile nejsou exportovány databázové údaje související s datovými objekty (atributové údaje).

Struktura a vysvětlení standardních výdejových sad:

Funkční využití území – reprezentované tematickými vrstvami: plochy, linie, body. Seznam tematických vrstev a jejich charakteristika:

PVP_fvu_p - Plochy členící území dle možného způsobu funkčního využití (FVÚ). Funkční využití je vymezeno ve výkresu č. 4 "Plán využití ploch". Atribut: "KODFP1".

PVP_pp_s_b - Plochy funkčního využití území menší než 0.25 ha.
PVP_pp_pl_b - Funkce FVÚ v rámci polyfunkčního území plošně nedefinované.
Pozn.: Plochy jsou vyjádřené referenčním bodem textu, který je shodný s obsahem pole atributů KODFP1 tematické vrstvy "PVP_fvu_p - Funkční využití území ( plochy)". Vid. Metodický pokyn k ÚP hl. m. Prahy jako " Pevná" anebo "Plovoucí značka".

PVP_fvu_dop_l - Liniové prvky funkčního využití území. Prvky obsažené v této tematické vrstvě doplňují tematické vrstvy s plošným i bodovým vyjádřením funkčního využití území – jedná se o tunely a střední pruhy komunikací.

ZEL_ZO_HodnotnaZele_b - Bodové symboly umístěné do ploch funkčního využití pro znázornění hodnotné zeleně vyžadující zvláštní ochranu.

Doplňující prvky funkčního využití území za hranicí Prahy:

PVP_fvu_dop_okoli_l - Liniové prvky funkčního využití území. Prvky obsažené v této tematické vrstvě doplňují tematické vrstvy s plošným i bodovým vyjádřením funkčního využití území – jedná se o tunely a střední pruhy komunikací za hranicí Prahy.

PVP_fvu_hr_dop_l - Plochy funkčního využití území za hranicí Prahy. Zejména plochy dopravní a technické infrastruktury.

struktura funkčního využití území
(1) Území města je rozděleno na polyfunkční území a monofunkční plochy.
(2) Polyfunkční území se dělí na kategorie: obytná území; smíšená území; území výroby a služeb; území sportu a rekreace; zvláštní komplexy.
(3) Monofunkční plochy se dělí na kategorie: veřejné vybavení; doprava; technické vybavení; těžba surovin; vodní plochy a suché poldry; příroda, krajina a zeleň; pěstební plochy.

Tab. č. 1: Podrobné členění polyfunkčních území a monofunkčních ploch
(4) Polyfunkční území obytná území OB čistě obytné Území sloužící pro bydlení.
OV všeobecně obytné Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.
smíšená území SV všeobecně smíšené Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.
SMJ smíšené městského jádra Území sloužící pro kombinaci funkcí včetně bydlení, které jsou soustředěné do centrálních částí města a center městských čtvrtí. Pro centrální část města je stanoven směrný minimální podíl bydlení.
území výroby a služeb VN nerušící výroby a služeb Území sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.
VS výroby, skladování a distribuce Území sloužící pro umístění zařízení výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů, skladovacích a distribučních ploch.
území sportu a rekreace SP sportu Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.
SO oddechu Území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň.
zvláštní komplexy ZOB obchodní Území sloužící pro maloobchodní a velkoobchodní zařízení nadmístního významu.
ZVS vysokoškolské Území sloužící pro umístění výukových, stravovacích, ubytovacích, sportovních a správních zařízení vysokých škol, pro vědu a výzkum.
ZKC kultura a církev Území sloužící pro umístění kulturních a církevních zařízení všech typů.
ZVO ostatní Území sloužící pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvláštních územích.
(5) Monofunkční plochy veřejné vybavení VV veřejné vybavení Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.
VVA armáda a bezpečnost Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky.
doprava SD vybraná komunikační síť Plochy pro provoz automobilové dopravy, které jsou součástí nadřazeného komunikačního systému.
S1 vybraná komunikační síť Plochy pro provoz automobilové dopravy, které jsou součástí nadřazeného komunikačního systému, a částečně pro provoz PID.
S2 vybraná komunikační síť Slouží pro provoz automobilové dopravy a provoz PID.
S4 vybraná komunikační síť Slouží pro provoz automobilové dopravy a provoz PID.
DZ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály Plochy pro provoz železniční dopravy a pro terminály nákladní dopravy ve vazbě na železniční dopravu.
DL dopravní, vojenská a sportovní letiště Plochy pro provoz letecké dopravy.
DGP garáže a parkoviště Plochy pro dopravu v klidu.
DH plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R Plochy pro hromadnou dopravu osob včetně záchytných parkovišť P+R.
DP přístavy a přístaviště, plavební komory Plochy pro přístavy a zařízení vodní dopravy.
DU urbanisticky významné plochy a dopravní spojení Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a vybrané specifické plochy.
technické vybavení TVV vodní hospodářství Plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování vodou, odkanalizování a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV).
TVE energetika Plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování teplem, zásobováním plynem a zásobování elektrickou energií.
TI zařízení pro přenos informací Plochy sloužící pro stavby a zařízení elektronických komunikací.
TVO odpadové hospodářství Plochy sloužící pro sběr, zpracování, zneškodňování, recyklaci a skládkování odpadů s možností umisťování doprovodných funkcí.
těžba surovin TEP těžba surovin Plochy určené pro těžbu nerostných surovin.
vodní plochy a suché poldry VOP vodní toky a plochy, plavební kanály Vodní toky, plochy a přístaviště. Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch. Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).
SUP suché poldry Přírodní území určená k občasné retenci povrchových vod.
příroda, krajina a zeleň LR lesní porosty Pozemky určené k plnění funkce lesa.
ZP parky, historické zahrady a hřbitovy Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně.
ZMK zeleň městská a krajinná Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.
IZ izolační zeleň Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch.
NL louky a pastviny Trvalé travnaté kultury, solitérní porosty.
l zeleň vyžadující zvláštní ochranu Kvalitní vzrostlou a perspektivní zeleň ve stávající zástavbě, kterou je nutno zachovat. Zahrnuje dřeviny vysokého funkčního, estetického a kompozičního významu.
pěstební plochy PS sady, zahrady a vinice Výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady.
PZA zahradnictví Plochy a stavby pro pěstování rostlin, okrasné a ovocné školky. Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím.
PZO zahrádky a zahrádkové osady Plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, klubová zařízení, zahrádkářské chaty.
OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny Orná půda, intenzívní zelinářské a květinářské kultury. Louky a pastviny.
Pozn.: bližší informace o jednotlivých kategoriích FVÚ viz. ÚP hl. m. Prahy - průvodní zpráva nebo Metodický pokyn k ÚP hl. m. Prahy

(6) Základním měřítkem územního plánu je měřítko 1 : 10 000.
(7) Nejmenší zobrazovanou funkční plochou je plocha 2 500 m2.
(8) Pevná značka Plovoucí v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění „podměrečné“ funkční plochy o rozloze menší než 2 500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění podměrečné funkční plochy.
(9) Plovoucí značka Pevná v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

Míra využití území
(1) ÚPn obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující max. míru využití území (kód A-K)

Digit

(2) Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost – viz informativní část.

 

Tab. č. 2: Tabulka míry využití území
(3) SMĚRNÁ ČÁST (4) INFORMATIVNÍ ČÁST
KÓDY MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ KPP KZ PODLAŽNOST KZP POZNÁMKA
A 0,2 0,65 1 0,2 rodinné domy
0,8 2+ 0,1 rodinné domy s nadstandardními parcelami
B 0,3 0,5 1 0,3 přízemní stavby pro bydlení a podnikáni
0,65 2 0,15 rozvolněné rodinné domy, stavby pro podnikání
0,75 3+ 0,1 rodinné domy a obytné domy
C 0,5 0,3 1 0,5 stavby pro podnikání
0,45 2 0,25 skupinové rodinné domy, stavby pro podnikání
0,55 3+ 0,17 skupinové rodinné domy, činžovní vily1 (viladomy), stavby pro podnikání
D 0,8 0,35 ≤ 2 0,4 kobercové RD, stavby pro podnikání
0,5 3 0,27 viladomy, stavby pro podnikání
0,55 4 0,2 činžovní vily1, rozvolněná zástavba městského typu2
0,55 5+ 0,16 činžovní vily1, rozvolněná zástavba městského typu2
E 1,1 0,15 ≤ 2 0,55 stavby pro podnikání
0,35 3 0,37 činžovní vily1 (viladomy)
0,45 4 0,28 činžovní vily1, rozvolněná zástavba městského typu2
0,5 5+ 0,22 činžovní vily1, rozvolněná zástavba městského typu2
F 1,4 0,25 ≤ 3 0,47 činžovní vily1, činžovní domy, stavby pro podnikání
0,4 4 0,35 zástavba městského typu3
0,45 5 0,28 rozvolněná zástavba městského typu2
0,45 6+ 0,23
G 1,8 0,25 ≤ 4 0,45 kompaktní zástavba městského typu4
0,35 5 0,36 zástavba městského typu3
0,4 6 0,3
0,45 7 0,26 rozvolněná zástavba městského typu2
0,45 8+ 0,23
H 2,2 0,25 ≤ 4 0,55 kompaktní zástavba městského typu4  
0,3 5 0,44
0,35 6 0,36 zástavba městského typu3
0,4 7 0,31
0,4 8+ 0,28 rozvolněná zástavba městského typu2
I 2,6 0,1 ≤ 4 0,65 velmi kompaktní zástavba městského typu5
0,25 5 0,52 kompaktní zástavba městského typu4
0,3 6 0,43
0,3 7 0,37 zástavba městského typu3
0,35 8+ 0,33
J 2,6 0,3 ≤ 8 0,33 výškové domy
0,35 10 0,26
0,4 12 0,22
0,4 13+ −−−
K 3,2 0,1 ≤ 5 0,64 velmi kompaktní zástavba městského typu5
0,2 6 0,53 kompaktní zástavba městského typu4
0,25 7 0,46
0,25 8 0,4
0,35 9 0,36 zástavba městského typu3, výškové domy
0,35 10+ 0,32
Pozn.: charakteristiky zástavby městského typu se vztahují na všechny druhy staveb odpovídajícího funkčního využití . Bližší informace o složkách kódu míry využití území (Tab. č. 2) tj. KPP a KZ popřípadě KZP a podlažnosti viz. Metodický pokyn k ÚP hl. m. Prahy.

1. ČINŽOVNÍ VILA je samostatná obytná stavba na vymezeném pozemku zpravidla oploceném, o více než 3 bytových jednotkách, nepřevyšující 4 nadzemní podlaží.

2. ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

3. ZÁSTAVBA MÉSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.

4. KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

5. VELMI KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena uzavřenými bloky, tvořící souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití území.

Kontaktní osoba: Ing. Marián Kolpák, kolpak@urm.praha.eu