Soubor kartografických prezentací Digitální mapy Prahy 1:25000

30.01 2012

Soubor kartografických prezentací Digitální mapy Prahy (dále SKP) slouží jako referenční podklad pro prezentaci a pořizování tematických vrstev a polohopisných dat pro mapy středních měřítek.  Projekt SKP je pokračováním projektu Digitální mapa Prahy, je na zdrojový podklad DMP obsahově a polohově navázán a značně rozšiřuje možnosti využití jeho výsledků. Základní měřítko SKP je 1:25000.

Klíčovým zdrojem SKP jsou v první řadě vrstvy DMP (zejména Mapa technického využití území), které při využití automatické generalizace v kombinaci s ruční editací jsou základem pro tvorbu referenčního kartografického výstupu v měřítku 1:25000. Generalizované bloky jsou doplněné o kartografické zobrazení vybraných liniových a bodových prvků polohopisu a anotační prvky místního názvosloví.
Kartografická multiměřítková báze dat obsahuje vrstvu plošnou a vrstvy liniové. Plošnou vrstvu tvoří bloky, plochy souvisle pokrývající zájmové území hl. m. Prahy, kategorizované na základě klasifikačního schématu Mapy technického využití území.  Liniové vrstvy tvoří osy vodních toků, železničních tratí, tunelů a dále osy a krajnice generalizovaných bloků komunikací pro měřítka 1:25000, 1:10000 a 1:5000.

Z datových souborů SKP je možné vytvořit širokou paletu polohopisných mapových podkladů pro různá využití, v kombinaci s dalšími daty např. mapy šedotónové, reliéfní, mapy s vyznačením PID, aj.

Kontaktní osoba: ing. Markéta Mensová, mensova@urm.praha.eu

Soubor kartografických prezentací 1:25 000, základní polohopisná kresba (zmenšeno)Soubor kartografických prezentací DMP 1:25 000, základní polohopis

Soubor kartografických prezentací 1:25 000, polohopis a stínovaný reliéf (zmenšeno)SKP se stínovaným terénem a popisky, přehledné zobrazení

Soubor kartografických prezentací 1:25 000, polohopis a stínovaný reliéf, detail     SKP se stínovaným terénem a popisky, přehledné zobrazení, detail