Operační mapy rozlivu

01.08 2012

Studie Operační mapy rozlivu Vltavy a Berounky na území hl. m. Prahy obsahuje systém informací potřebných pro krizové řízení v případě průchodu velkých vod. Shrnuje výstupy modelu záplav pro různé povodňové průtoky, stav s dokončeným systémemem protipovodňové ochrany a dále model průběhu povodně v roce 2002.

Pro různé povodňové průtoky jsou zpracovány informace o rozsahu záplavy a hydraulických charakteristikách (hloubky, hladiny, rychlosti) na celém území Hl. m. Prahy.  Model je založen na hydrodynamických simulacích pomocí 2D matematického modelu M21C, napojených na databázi vodních stavů na pražských vodočtech.
Operační mapy rozlivu pořídil Útvar rozvoje hl. m. Prahy v roce 2010, zpracovatelem je DHI, a.s.

Náhled na vybraná data Operačních map rozlivu je možný prostřednictvím aplikace Informace o povodni na tomto geoportále.

Výstupy modelu je možné využít také pro simulace rozlivu povodní v průběhu chodu povodňové vlny. Následující ukázka demostruje rozliv povodně z roku 2002 v centru hl. m. Prahy.

Video povodeň

Kontakt: ing. Michaela Petrová, petrova@ipr.praha.eu