Prohlížecí služby

 Seznam poskytovaných prohlížecích služeb.

Informace o prohlížecích službách naleznete zde.


 • Archiv cenových map

  Archiv grafické části Cenové mapy stavebních pozemků více

 • Archiv mapových podkladů

  Službu tvoří rastrové reprezentace historických plánů hl. více

 • Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

  Službu tvoří rastrové reprezentace výkresů historických územních více

 • Archiv ortofotomap

  Služba obsahuje ortofotomapy Prahy, příp. okolí, dostupné více

 • Budovy

  Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku více

 • Bývalý pozemkový katastr

  Služba obsahuje mapu Bývalého pozemkového katastru v více

 • Cenová mapa

  Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního více

 • Cenová mapa - orientační plán 1:5000

  Služba obsahuje archivní mapu Orientačního plánu hlavního více

 • Cenová mapa - orientační plán 1:5000 verze 2

  Služba obsahuje některé mapové listy archivní mapy více

 • Cenová mapa - výškopisný plán 1:2880

  Služba obsahuje archivní mapu Výškopisného plánu hlavního více

 • Cyklistická mapa

  Aktuální stav cyklodopravy v hl. m. Praze. více

 • Dětská hřiště

  Dětská hřiště a sportoviště v Praze více

 • Digitální stínovaný model povrchu

  Stínovaný digitální model povrchu na území Prahy. více

 • Druhy pozemků

  plochy podle druhu pozemku ISKN s variantním více

 • DTMP - Digitální technická mapa Prahy

  Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je více

 • DTMP - výšky podrobných bodů

  Výšky měřených podrobných bodů Digitální technické mapy více

 • D3M

  Mapová služba obsahuje stínovaný reliéf terénu a více

 • Elektronické komunikace

  Elektronické komunikace na území hl. m. Prahy více

 • Elektřina

  Zásobování elektrickou energií na území hl. m. více

 • Emise z dopravy

  Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) více

 • Emise ze stacionárních zdrojů

  Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze více

 • Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy

  Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. více

 • Geologie

  Služba prezentuje míru přirozeného radonového rizika geologického více

 • Historické povodně

  Hranice rozlivu - povodeň 2013 více

 • Hluková mapa

  Služba prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či více

 • Hodnoty

  Vybrané hodnoty území - stavební dominanty a více

 • Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

  Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných více

 • Imise v referenčních bodech

  Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení více

 • Informativní mapa inženýrských sítí

  V informativní mapě sítí jsou sloučeny sítě více

 • Integrovaný záchranný systém

  Objekty Policie ČR, Městské policie Praha, Zdravotnické více

 • Inženýrskogeologické mapy

  Podrobné inženýrskogeologické mapy: A - mapa geologických více

 • IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

  Služba obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. více

 • Kanalizace

  Odkanalizování na území hl. m. Prahy více

 • Klady mapových listů

  Služba obsahuje klady mapových listů na území více

 • Klasifikace vlastníků parcel

  klasifikace parcel na základě vlastnictví a vztahu více

 • Knihovny

  Pobočky Městské knihovny v Praze a místní více

 • Kolektory

  Kolektory 2. a 3. kategorie na území více

 • Komunální odpad

  Mapa obsahuje údaje o vybraných zařízeních k více

 • Komunikační síť

  Komunikační síť zobrazená podle kategorií (dálnice, silnice více

 • Kultura

  Kulturní zařízení v Praze více

 • Letecké snímky mimovegetační snímkování

  Služba obsahuje aktuální barevnou mimovegetační ortofotomapu Prahy více

 • Letecké snímky poslední snímkování

  Služba obsahuje aktuální barevnou ortofotomapu Prahy a více

 • Linky MHD dnes

  Linky a zastávky MHD provozované dnes v více

 • Lokality

  Lokality – jednotky vymezené na základě převažujícího více

 • Majetek Hl. m. Prahy - parcely

  parcely ve vlastnictví Hl.m. Prahy (IČ 64581) více

 • Mapa bonity klimatu

  Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, více

 • Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 1440

  Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, více

 • Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 720

  Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, více

 • Modelová pole koncentrací

  Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu více

 • Ochrana přírody a krajiny

  Mapová služba obsahuje chráněná území (CHKO, maloplošná více

 • Ochrana ZPF

  plochy podle třídy ochrany ZPF ISKN více

 • Památky

  zobrazení kulturních památek, památkových rezervací, zón a více

 • Pěší síť

  Zobrazuje pěší síť v členění na chodníky, více

 • Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920 - 1939)

  Službu tvoří rastrové reprezentace dílčích, celkových, přehledných více

 • Platný územní plán

  Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. více

 • Platný územní plán - neaktualizované výkresy

  Výkresová část územního plánu SÚ hl. m. více

 • Platný územní plán - výkres č. 4

  Služba obsahuje výkres č. 4 platného územního více

 • Plyn

  Zásobování plynem na území hl. m. Prahy více

 • Počet a věková struktura obyvatel v městských částech

  Trvale bydlící obyvatelstvo - počet a věková více

 • Podněty na změny a úpravy ÚP

  Přehled podnětů na změny a úpravy ÚP. více

 • Pražské zahrady

  Služba obsahuje archivní mapu pražských zahrad z více

 • Radonové riziko

  Mapová služba prezentující aktualizovanou Prognózní mapu radonového více

 • Současný stav využití území

  Plochy využití území a krajiny v podrobnosti více

 • Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

  Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění více

 • Stavební uzávěry

  Stavební uzávěry (SU) vyplývající z vyhlášek hl. více

 • Školy

  Mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), střední více

 • Tarifní pásma PID

  orientační uspořádání tarifů pražské integrované dopravy (rozhodující více

 • Teplo

  Zásobování teplem na území hl. m. Prahy více

 • Turistické trasy

  Turistické trasy a naučné stezky více

 • Ukrytí, varování, objekty s toxickými látkami

  Úkryty CO, sirény, objekty s toxickými látkami více

 • Urbanistické studie

  Urbanistické studie zpracované pro různé lokality v více

 • Územně analytické podklady - archiv

  Rastrová reprezentace grafické části územně analytických podkladů více

 • Územně analytické podklady - platné

  Rastrová reprezentace grafické části územně analytických podkladů více

 • Veřejně přístupné plochy

  Služba zobrazuje soubor informací o veřejně přístupných více

 • Veřejné toalety

  Mapa veřejných toalet v Praze. Veřejné toalety více

 • Vnitřní zóna města

  Vymezení vnitřní zóny města. více

 • Vodovody

  Vodovodní síť na území hl. m. Prahy více

 • Vodstvo

  Vodstvo - vodní toky, vodní plochy, kilometráž více

 • Vrstevnice

  mapová služba obsahuje vrstevnice v intervalu 1 více

 • Výšky

  Vybrané ukazatele o výškových poměrech v Praze více

 • Vývoj zástavby v Praze 1840- 2010

  Vývoj zástavby v Praze 1840 - 2010 více

 • Základní mapa

  Služba obsahuje základní vrstvy pro identifikaci a více

 • Základní mapa MTVU

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území více

 • Základní mapa MTVU - černobílá

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území více

 • Základní mapa MTVU - stínovaná

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území více

 • Záplavy

  Záplavové území na území hl. m. Prahy více

 • Zásady územního rozvoje - platné

  Výkresová část zásad územního rozvoje hl. m. více

 • Zimní údržba komunikací (TSK)

  pořadí zimní údržby komunikací TSK více

 • Změny ÚP

  Přehled veškerých pořízených změn Územního plánu SÚ více

 • Zóny města - parkovací stání

  Mapa zón města pro účely stanovení počtu více

 • Zóny placeného stání

  Zobrazuje vymezení zón placeného stání v hl. víceAktuality


 • Aktualita_red

  Změna mapových služeb

  Upozorňujeme uživatele mapových služeb Digitální technické mapy Prahy a podkladových map na změnu adres služeb.

  15. 08. 2016
RSS metadat mapových služeb: Rss2


Archív aktualit