Digitální mapa veřejné správy

02.06 2014

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) vznikla na základě Memoranda o spolupráci mezi MV ČR, MŽP ČR, MMR ČR, MZe ČR, ČUZK, SMO ČR a AK ČR z 28.11.2008, a dále § 36 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Jedním z prioritních cílů je zajištění potřebné datové základny v elektronické podobě pro subjekty veřejné správy a občany, a to prostřednictvím síťových služeb i jednorázových dávkových přenosů dat.

Koordinátorem projektu je Ministerstvo vnitra.

DMVS je složena ze tří částí:
 • digitální ortofotomapy
 • existující digitální a digitalizované katastrální mapy, digitální účelové katastrální mapy, které byly a budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy
 • digitální technické mapy, vytvořené v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí
Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy

V působnosti subjektů veřejné správy hl. m. Prahy, zejména Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí hl. m. Prahy a některých organizací zřízených hl. m. Prahou, jsou agendy a činnosti státní správy i samosprávy, jejichž výkon vyžaduje využívání referenčních mapových podkladů. Základní mapové podklady jsou dlouhodobě vytvářeny na základě geografických (prostorových) dat, jejichž zajištěním je pověřen Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Činnost IPR Praha probíhá v úzké součinnosti s Odborem informatiky MHMP.

Základní mapové dílo hl. m. Prahy je rozvíjeno v intencích celkové strategie rozvoje eGovernment ČR jako Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy v návaznosti na realizované projekty hl. m. Prahy v této oblasti a s maximálním využitím existujících dat.

Obsahem Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy je:
       • Základní báze geografických dat hl. m. Prahy velkého měřítka

             Technická mapa

             Účelová katastrální mapa

             Prvky územní orientace

             Administrativně správní hranice

 • Základní mapa Prahy 1:25000

 • Sada ortofotomap hl. m. Prahy
 • 3D model hl. m. Prahy