Výšky zástavby

10.10 2014

Výšky obvodových linií staveb

Jednou ze zajímavých charakteristik výšky budov  jsou informace o liniích, tvořící obvody střech budov.

 

Jedná se údaje o stávajících výškách linií, které v půdorysu tvoří obvod objektů.  Jsou odvozené automatizovanou metodou z dat digitálního 3d modelu terénu (DMT) a zástavby (DMZZ) Prahy. 

Údaje za jednotlivé části objektů jsou v 3D modelu uváděny v m n. m., odečtením od dat digitálního modelu terénu pak byly získány relativní výšky pro jednotlivé části obvodů budov. Údaje se vztahují ke středu linií.

 

V mapě on-line je mapa zobrazitelná v tématu Obraz města od měřítka 1 : 10 000.

 

Ze způsobu zjištění je třeba odvodit i přesnost údajů. 3d model zástavby je vytvářen fotogrammetricky ze stereoskopických dvojic leteckých snímků s přesností v řádu desítek decimetrů (cca do 0,5 m), u digitálního model u terénu se udává přesnost do 1 m. Celková výšková přesnost se tedy pohybuje do 1,5 m.

 

Půdorys objektů je odečten z leteckých snímků a nemusí korespondovat se zákresem staveb v Katastru nemovitostí. Linie uvádějící obvod objektů neodpovídají ve všech případech římsám budov, což je zřejmé například porovnáním s Technickou mapou nebo ortofotomapou Prahy.

Údaje pochází z 3d modelu zástavby, který odpovídá stavu v území v roce 2011, a z 3d modelu terénu, který odpovídá stavu území v roce 2010.

 

Výšky jsou zobrazovány v hraničních hodnotách  výškových hladin uváděných v Pražských stavebních předpisech (v §25 Výšková regulace), kromě toho ale jednotlivé linie v sobě nesou konkrétní hodnotu o relativní výšce.

Tyto údaje mohou sloužit jako doplňkové údaje o výškách staveb v procesu územního rozhodování, ve vazbě na Pražské stavební předpisy (§ 25 Výšková regulace a § 26 Umisťování staveb s ohledem na výškovou regulaci). Nicméně se jedná o popis stávajících budov podle předchozích specifikací, nikoliv o výškovou regulaci.

 

Informace o Pražských stavebních předpisech naleznete na stránkách IPR Praha.