Digitální technická mapa Prahy

18.03 2019

Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je nejdůležitější  částí Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy. Mapa obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a dlouhodobě aktualizovaný obraz stavu polohopisu a sítí technické infrastruktury pro celé území hl. m. Prahy. Digitální technická mapa Prahy je zpracována jako vektorová databáze přímo využitelná pro projekční a analytickou činnost, kartografické výstupy i tvorbu informačních systémů o území.

Digitální technickou mapu Prahy tvoří:

   • Účelová mapa povrchové situace (UMPS), obsahující prvky budov, komunikací, zeleně, vody a dalších povrchových a nadzemních objektů
   • Prvky sítí technické infrastruktury (IS). Z datového hlediska tvoří tyto prvky jedinou třídu prvků (vrstvu), údaje o typech sítě a dalších vlastnostech jsou uvedeny v atributech. Významné je rozlišení autorizovaných dat správců technického vybavení v samostatné kategorii.
   • Administrativně - správní hranice, zahrnující zejména tyto jednotky:

    • hranice hl. m. Prahy, hranice městských obvodů, hranice správních obvodů,

    • hranice městských částí, hranice katastrálních území

   • Odvozené vrstvy:

    • Mapa technického využití území (MTVU); jedná se o odvozenou vrstvu s plošnou topologií, obsahující polygony druhů využití území.

    • Budovy; jedná se o odvozenou vrstvu obsahující polygony skutečného -fyzického umístění budov a jejich unikátní identifikaci včetně napojení na RÚIAN.

Třídy Mapa technického využití území a Budovy jsou odvozené z linií účelové mapy povrchové situace.

Podrobné body technické mapy (body vstupující do kresby DTMP s metadaty o původu a jakosti).


Mapa technického využití území

Více o historii vzniku technických map v hl. m. Praze ZDE.

Datový model

Datový model DTMP vychází z ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, přizpůsobený specifickým potřebám správy technické mapy na území hl. m. Prahy. V současné době je připravováno vydání obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy hlavního města Prahy, které navazuje na vyhlášku č. 233/2010 o základním obsahu technické mapy obce.

 

Tabulka vrstev dat DTMP pro formát DGN

Tabulka vrstev dat DTMP pro formát DXF

Tabulka vrstev dat DTMP pro formát VTX

 

Kontaktní osoba: Vojtěch Hříbal, hribal@ipr.praha.eu