Atlas životního prostředí

16.12 2010

Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.

Úvod

Atlas životního prostředíAtlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze.
Je zaměřen na laickou i odbornou veřejnost a je dostupný v české a anglické verzi.
Atlas ŽP byl od začátku nedílnou součástí dlouhodobě budovaného informačního systému o životním prostředí hl. m. Prahy (Další výstupy IOŽIP: např. Ročenky ŽP Prahy, web ENVIS, a další projekty).
Stávající projekt – internetový Atlas ŽP je budován od roku 1998. Jeho historické kořeny sahají ještě o tři roky zpět, kdy vycházel v tištěné podobě. Od té doby bylo nashromážděno široké spektrum geografických dat. Od jednorázově účelově zpracovaných vrstev bez dalšího vývoje, po pravidelně aktualizované a zpřesňované datové sady nabízející kvalitní retrospektivní pohled na vývoj životního prostředí a jeho ochrany.

Data

Soubor zdrojových dat atlasu mapuje stav, kvalitu, ekologickou zátěž, ochranu a správu prakticky všech složek životního prostředí Prahy.
Data jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.
Aktualizace probíhá převážně v ročních etapách, ve vazbě na aktualizaci údajů z měření složek ŽP (ovzduší, voda aj.) a na realizaci jiných projektů s různou periodicitou (Modelové hodnocení kvality ovzduší ATEM, REZZO, Hlukové mapy, Vegetační mapa aj.). Některá data jsou s ohledem na časté změny údajů aktualizovány v kratších intervalech, podle potřeby, zpravidla čtvrtletně (odpady). Data jsou uložena v centrálním datovém úložišti geografických dat magistrátu hl. m. Prahy a na vyžádání je lze poskytnout.

Technologie

Atlasu ŽP je provozován na webovém mapovém serveru WebMap.
Umožňuje snadnou orientaci v souboru map, přechod mezi mapami (i při fixování uživatelského výřezu), volání jednotlivých map a parametricky definovaných pohledů z jiných aplikací (např. elektronická hypertextová ročenka). Dále nabízí, kromě klasických mapových funkcí (zoom, posun, zobrazení vrstev), také pokročilé uživatelské nástroje pro práci s připojenými databázemi k objektům ve zvolené mapě (vyhledávání, výběry, zobrazení, geografické analýzy, souhrny), umožňuje on-line editační poznámky apod.

V současné době je plánován jeho převod z prostředí WebMapu do nové technologie tzv. mapového portálu, který je na MHMP budován. Budovaný mapový portál je aplikační nadstavbou využívající ArcGIS Server společnosti ESRI.

Stávající funkčnost Atlasu ŽP bude zachována. Dojde k mírné revizi mapového obsahu.
Atlas životního prostředí
Obsah
Tematicky je Atlas ŽP rozčleněn do sekcí ovzduší, krajina, voda, hluk, odpady a dodatky.

 

Ovzduší:

 • Zdroje znečišťování ovzduší (Emise)
 • Skupina map poskytující informace o rozmístění a objemu emisí základních znečišťujících látek ze stacionárních (bodových a plošných zdrojů) a mobilních (liniových - emise z dopravy) zdrojů znečištění ovzduší.
 • Aktualizace 1x za rok
 • Měření kvality ovzduší (Imise)
 • Skupina map zpracovávající informace z měřících stanic znečištění ovzduší.
 • Aktualizace 1x za rok
 • Modelový výpočet kvality ovzduší –ATEM
 • Modelované imisní mapy koncentrací základních znečišťujících polutantů (průměrné roční, denní a krátkodobé (hodinové) hodnoty.
 • Aktualizace 1x za 2 roky
 • Klasifikace klimatu (Mapa bonity klimatu)
 • Modelované imisní mapy koncentrací základních znečišťujících polutantů (průměrné roční, denní a krátkodobé (hodinové) hodnoty.
 • Neaktualizováno pravidelně. V roce 1996 první zpracování, v roce 2008 aktualizována.


Atlas životního prostředíAtlas životního prostředí

Voda:

Kvalita vody v povrchových tocích

Mapa prezentuje kvalitu vody zjištěnou na hydrologických měřících profilech povrchových toků. Zdrojem dat je ČHMÚ (Vltava, Berounka), Lesy hl. m. Prahy (dříve PKVT) - pražské potoky.
Do roku 2008 probíhala aktualizace každoročně. Měření z hydrologických profilů za roky 2009 a 2010 dosud nebylo pro účely atlasu zpracováno.

Povodeň 2002
Skupina map prezentující hranice záplavových území a hloubky vody vypočtené pro různé hodnoty průtoku vody ve Vltavě (v říčním km 39,50 - 70,00) a v Berounce (v říčním km 0,00 - 9,80) a také kategorizaci zátopových území dle Územního plánu hl. m. Prahy.

Krajina:

Ochrana přírody a krajiny
Mapa zachycuje stav územní ochrany přírody a krajiny v hl. městě Praze. Obsahuje zvláště chráněná území včetně ochranných pásem, vyhlášená území Natura 2000, významné krajinné prvky, přírodní parky, přírodovědně hodnotné lokality, památné stromy včetně jejich ochranného pásma. Navíc je mapa doplněna o další tematické vrstvy pro dokreslení přírodního charakteru území (vrstvy vegetační mapy, dřevin, …).
Aktualizace min. 1x za rok.

Radonové riziko
Tematická mapa klasifikující území hl. m. Prahy do v třech úrovní rizika radioaktivní zátěže z geologického podloží. Znázorňuje rovněž zjištěných a předpokládané tektonické linie, poruchy podloží, podél kterých lze očekávat zvýšenou radioaktivní zátěž.

Bilance povrchu a zeleně
Skupina map bilancující zastoupení různých kategorií povrchu/zeleně v území (např. výškové členění zeleně) Dlouhodobě vedená řada dat bilancující zastoupení jednotlivých druhů pozemků v katastrálních územích.
Aktualizováno 1x za rok

Odpady:

Skupina map tematicky zaměřených na hospodaření a nakládání s odpady. Obsahuje informace o svozu komunálního odpadu, sběrných dvorech, sběrnách nebezpečného odpadu a dalších zařízení nakládajících s odpady.
Aktualizace 1 – 4 x za rok.

Hluk:

Obsahuje různé, dnes již ne úplně aktuální hlukové mapy.

Dodatky:

Obsahuje různé doplňující mapy, pro dokreslení situace v území. (např. výškopis, správní členění, bilance obyvatelstva po městských částech, intenzity automobilové dopravy, aj.).

 

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@urm.praha.eu