Digitální mapa Prahy

16.12 2010

Digitální mapa Prahy (DMP) navazuje na zpracování Jednotné digitální mapy Prahy (JDMP) a Digitální referenční mapy Prahy (DRM), zajišťované do r. 2007 Institutem městské informatiky Praha (IMIP).

Historie

Digitální mapa Prahy (DMP) navazuje na zpracování Jednotné digitální mapy Prahy (JDMP) a Digitální referenční mapy Prahy (DRM), zajišťované do r. 2007 Institutem městské informatiky Praha (IMIP).
Příspěvková organizace hl.m.Prahy IMIP byla zřízena v r. 1991. Jejími hlavními úkoly bylo zajištění tvorby a údržby JDMP, správa datových bází a pomoc při evidenci městského nemovitého majetku.
Tvorba Jednotné digitální mapy Prahy vycházela z následujících podkladů:

 

Druh podkladu

 

Forma

 

Měřítko

Třída přesnosti
ČSN 013410

 

Správce

Polohy

Výšky

Originál katastrální mapy (KM)

Zajištěný papír
na hliníko. Fólii

1 : 1 000
(1 : 2 000)

3
4

 

Katastrální úřad
Praha - město

Katastrální mapa na PET - fólii

Astralon

1 : 1 000
(1 : 2 000)

4
4

 

Katastrální úřad
Praha - město

Skenovaný originál KM

Rastrová data

(1 : 1 000)
(1 : 2 000)

3
4

 

IMIP

Skenovaná KM na PET-fólii

Rastrová data

(1 : 1 000)
(1 : 2 000)

4
4

 

IMIP

Technicko – hospodářská mapa

Digitální

(1 :1000)

3

2, 3

IMIP

Technická mapa Prahy (TMP)
Tiskový originál : polohopisu

 

Astralon

(1 : 1 000)
1 : 500

4
3

 

 

IMIP

Skenovaná TMP, orig. polohopisu

Rastrová data

(1 : 500)

3

 

IMIP

Sítě TVY zpracované správci TVY

Digitální

-

2, 3, 4

2, 3

Správci TVY

Měřické náčrty na hranici kat.území

Grafická

1 : 1 000

3

 

Katastrální úřad

Nivelační údaje

Číselná

-

 

2

Katastrální úřad

Souřadnice sítě polygonových a měřických bodů

Číselná

-

2, 3

 

Katastrální úřad

Geometrické plány (kopie)
Záznamy podrobného měření změn

Grafická
Číselná

-

3
3

 

Katastrální úřad

Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS):
měřický náčrt, seznam souřadnic
náčrt, předpis kresby, seznam souřadnic

 

Číselná
Digitální

 

-
-

 

3
3

 

2, 3
2, 3

 

IMIP

Geodetická dokumentace účelových
pasportů, základních plánů závodů apod.

Grafická,
Číselná, digitál.

Různá měřítka

3 - 4

2, 3

Správci

Digitální referenční mapa – DRM 96

Digitální

1:1000

4

 

IMIP

Originály katastrální mapy na zajištěném papíře hliníkovou fólií byly zapůjčeny z Katastrálního úřadu a skenovány na stolovém skeneru s vysokou rozlišovací schopností (0,05 mm = 508 DPI). Takto získaná rastrová data ve formátu CIT byla předána k připojení do souřadnicového systém S-JTSK a k afinní transformaci na všechny hektometrové křížky (na jednom mapovém listu je 42 křížků). Výsledkem byl připojený a transformovaný mapový list ve formátu RAS.
Katastrální mapy na PET - fólii (astralon) byly po zapůjčení z Katastrálního úřadu skenovány na válcových skenerech a vzhledem k jejich nižší přesnosti byly v IMIP bez transformace pouze souřadnicově připojeny na 2 rohy mapového listu.
Zpracování se provádělo v grafickém systému KOKEŠ společnosti GEPRO v technologii MAPA2 a následně od roku 1995 v technologii MAPA 3.
Na celém území města byla JDMP dokončena v roce 2002.

Digitální referenční mapy tvořily ucelený systém územní lokalizace a byly komplexním podkladem pro GIS aplikace pro potřeby města. Byly vytvářeny ve dvou etapách. V první etapě, podle doby vzniku nazývané DRM93, byly vytvořeny digitální mapy na celém území Prahy převážně skenováním a následnou vektorizací katastrálních map. Jednotlivým objektům map byly přiřazeny identifikátory pro připojení existujících databází (např. SPI – Soubor popisných informací Kat. úřadu nebo ZUZI – Základní územní identifikace). V druhé etapě byla DRM93 nahrazena na celém území Prahy DRM96. V této etapě, která proběhla v letech 1996-1999, došlo ke zpřesnění celého mapového díla použitím dat z JDMP. Dále byla provedena aktualizace z leteckých snímků. Podstatnou změnou mezi oběma etapami bylo zavedení dvojího stavu map – tzv. právního a skutečného. Nutnost vést dvojí stav mapy vyplynul z dlouhého časového období mezi zaměřením skutečnosti a zanesením nového stavu do katastrální mapy. Následně probíhala údržba s jednoroční periodou.

DRM byla členěna na:

  1. vrstvy zachycující právní stav – vrstva parcel, vnitřní kresba, bloková mapa parcelní (odvozená od parcel)
  2. vrstvy zachycující skutečný stav – základní vrstva (= parcely „skutečný“ stav), doplňková vrstva (= vnitřní kresba „skutečný“ stav), vrstva budov, bloková mapa základní (odvozená od základní vrstvy)
  3. ostatní vrstvy– uliční úseky, ulice, adresy, značky, klady mapových listů, schematické vedení inženýrských sítí, vrstvy generalizované mapy.

Současnost

Od r. 2007 jsou činnosti spojené se správou digitálních map Prahy převedené ze zrušené organizace IMIP na Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Byla vypsána veřejná obchodní soutěž na dílo: Převod dat Jednotné digitální mapy Prahy do Digitální mapy Prahy. Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka sdružení firem Ness Czech a T-MAPY a začal se tvořit nově koncipovaný systém Digitální mapy Prahy. Technologie uložení dat je realizována prostřednictvím SDO GEOMETRY v relační databázi firmy ORACLE. Datový model DMP vychází z předchozí technologie uložení dat Jednotné digitální mapy Prahy..

Digitální mapa Prahy

V souvislosti s cílovým konceptem poskytování dat odborné i široké veřejnosti byl strategickým prvkem na tomto projektu zejména samotný vývoj aplikačního prostředí a návrh technologií pro výdej a vzdálenou výměnu dat. Součástí dodávky bylo také zpracování aktualizačních podkladů a zahájení aktualizace nově podporovaných datových vrstev.
Jedním z požadavků na novou podobu mapy bylo zajištění co nejaktuálnějšího garantovaného stavu Katastrální mapy pro činnosti týkající se vlastnických práv a také efektivní zobrazení fyzického stavu území v technické mapě pro účely plánování. Mapové dílo bylo proto rozděleno na dvě nezávislé části. Technická mapa (TM) obsahuje účelovou mapu povrchové situace, sítě technické infrastruktury, odvozené vrstvy budov a mapy technického využití území. Druhá část, Digitální obraz katastrální mapy (DOKM), obsahuje účelově zpracovanou katastrální mapu pro vybraná katastrální území v Praze bez vyhlášené státní Digitální katastrální mapy (DKM). Na územích s platnou DKM jsou z ní data přímo importována.
Data DMP jsou určena jako zdroje pro informační systémy hl. m. Prahy, zejména pro využití v mapových aplikacích a ve vazbě na registry MHMP a externí informační systémy, např. ISKN. Díky požadavkům kladeným na tyto systémy bylo rozhodnuto využít pro finální datové úložiště a definici datových struktur technologie GIS ESRI. Práce s daty, distribuce a jejich vizualizace probíhá v prostředí ArcGIS Desktop.
Data DMP jsou průběžně aktualizována z několika zdrojů. Technická mapa je aktualizována z geodetických částí dokumentací skutečného provedení staveb a dat předaných jednotlivými správci inženýrských sítí. Digitální obraz katastrální mapy se aktualizuje na základě informací pořízených z exportu VFK z katastrálního úřadu a při dohledávání nejasností v prvcích s původem v JDMP jsou také dohledávány původní geometrické plány, na základě kterých jednotlivé parcely vznikly. Vlastní aktualizace mapy je prováděna nástroji CAD externím dodavatelem. V rámci této aktualizaci se CAD data po zapracování následně převádějí do prostředí Oracle Spatial, kde proběhnou nutné atributové a topologické kontroly a tvorba odvozených datových vrstev. Takto verifikovaná data jsou pravidelně zrcadlena do prostředí Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Prvky mapy jsou vybaveny informacemi o původu a datu vzniku. Systém uchovává i odstraněné prvky, a tím umožňuje sledovat historii. Takto je udržována integrita databáze a čistota datového modelu.
Na úrovni datového modelu DMP jsou vedeny základní metainformace, které popisují samotný stav datového modelu a stav zapracování změnových podkladů.

 

Kontaktní osoba: Ing. Marta Toušková, touskova@urm.praha.eu, Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu