Územně analytické podklady - aktualizace 2018

23.12 2010

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou územně plánovacím podkladem podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. předkládající podklady pro rozbor a samotný rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí města a vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje. Dokumentace je zamýšlena jako podklad pro přípravu nástrojů a politik pro ovlivňování rozvoje území s pravidelnou dvouletou aktualizací.

Šablonu Pasportu údaje o území si můžete stáhnout zde (*.doc) a zde (*.pdf).

Metodické návody vztahující se k poskytování údajů a zpracování pasportu (kapitola č. 3) zde.

 

Stručný návod pro poskytovatele údajů o území hl. m. Prahy podle modelových situací

1. poskytovatel poskytl v minulosti data včetně pasportu

  1. od posledního poskytnutí nedošlo k žádným změnám – poskytovatel potvrdí a zašle III. oddíl pasportu údaje o území
  2. od posledního poskytnutí došlo ke změnám – poskytovatel zašle aktualizovaná data a vyplní a potvrdí I. a II. oddíl pasportu údaje o území

 

2. poskytovatel v minulosti data neposkytl – poskytovatel zašle data a vyplní a potvrdí I. a II. oddíl pasportu údaje o území

 

3. poskytovatel poskytl v minulosti data bez pasportu

  1. od posledního poskytnutí nedošlo k žádným změnám – poskytovatel potvrdí a zašle I. a II. oddíl pasportu údaje o území
  2. od posledního poskytnutí došlo ke změnám – poskytovatel zašle aktualizovaná data a vyplní a potvrdí I. a II. oddíl pasportu údaje o území

Úvod

Výchozím podkladem pro veškeré územně plánovací aktivity jsou Územně analytické podklady (ÚAP). Jedná se o soubor průběžně aktualizovaných mapových i popisných údajů o území, charakterizujících aktuální stav území, jeho hodnoty, limity a možnosti dalšího rozvoje. Součástí ÚAP je také vyhodnocení těchto základních okruhů a jejich shrnutí do podoby vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného rozvoje a zejména určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, tj. např. doporučení pro územní plán, zásady územního rozvoje, a další. Souborně jsou ÚAP projednávány Zastupitelstvem hl. m. Prahy každé dva roky. První zpracování ÚAP hl. m. Prahy ve větší podrobnosti slučující rozbor kraje a obce bylo provedeno v roce 2008.

Obsah dokumentu je definován vyhláškou č. 500/2006 Sb., v zájmu široké využitelnosti hl. m. Prahy jako základního informačního zdroje nejen pro územní, ale také pro strategické plánování, přípravu koncepcí a také z důvodů specifických požadavků Prahy jako urbanizovaného metropolitního celku, byl tento povinný obsah významně doplněn a rozšířen.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy obsahují popis a vyhodnocení současného stavu jednotlivých témat a oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Vedle základních fyzických prostorových vztahů a složek životního prostředí v území jsou předmětem vyhodnocení také aspekty ekonomické, sociálně demografické, kulturní a jiné, které jsou rozhodující hybnou silou procesů měnících tvář území jak z hlediska dynamiky, tak kvality.

Vzhledem ke specifické pozici hl. m. Prahy, plnící roli samosprávného územního celku kraje a zároveň obce, je nezbytné v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zajistit zpracování Územně analytických podkladů tak, aby umožňovala plnit úlohu územně plánovacího podkladu jak pro koncepční dokumentace celoměstského charakteru, tak pro územně plánovací dokumentace podrobné.

Pořizovatelem Územně analytických podkladů hl. m. Prahy je Odbor územního rozvoje MHMP.
Informace pořizovatele k Územně analytickým podkladům je k dispozici na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/uzemne_analyticke_podklady.

Zpracovatelem Územně analytických podkladů hl. m. Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Bradová, bradova@ipr.praha.eu, Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ctyroky@ipr.praha.eu, Sekce prostorových informací

Více informací o dokumentu ÚAP na internetových stránkách IPR Praha.

 

 

Jevy ÚAP

Významnou součástí ÚAP hl. m. Prahy je sběr a průběžná aktualizace podkladů pro územní, ale také pro strategické plánování, přípravu koncepcí a rozbor udržitelnosti rozvoje. Jedná se o sadu dat, jejíž jádro tvoří povinně definované jevy ÚAP dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., část A a B.

V případě ÚAP hl. m. Prahy se jedná o téměř 260 jevů a subjevů, což znamená významné rozšíření oproti Vyhlášce č. 500/2006 Sb., zejména v oblasti urbanismu a socioekonomické oblasti. Sledované jevy jsou pořizovány v nejlepší disponibilní podrobnosti. Data jevů ÚAP tvoří základ bohaté strukturované databáze informací o území hl. m. Prahy, spravované ÚRM. Jedná se z velké části o geodata.

Tyto údaje o území jsou dodávány poskytovateli údajů, kterých je v Praze zhruba 160. Poskytovatelem je subjekt, který je pro účely své činnosti povinen pořizovat a zpracovávat údaje, týkající se jeho zaměření.

Každý údaj o území předaný poskytovatelem (jev ÚAP) má svou dokumentaci Pasport údaje o území, která obsahuje údaje o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti i metadata. Součástí je také potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti údaje o území.

Šablonu Pasportu údaje o území si můžete stáhnout zde (*.doc) a zde (*.pdf). Metodické návody vztahující se k poskytování údajů a zpracování pasportu (kapitola č. 3) zde.

Kontaktní osobou pro komunikaci s poskytovateli údajů a předávání dat ÚAP je Mgr. Bohdan Baron, baron@ipr.praha.eu

 

Katalog jevů ÚAP

Katalog jevů UAP je samostatný dokument, který obsahuje popisné informace o podkladových údajích ÚAP hl. m. Prahy, tzv. jevech.
Údaje o jevech ÚAP jsou prezentovány jak v celkovém přehledu, tak formou přehledných katalogových listů a zahrnují

  • popis jevu (popis právního zakotvení jevu, definice a metodika zpracování)
  • informace o poskytovateli dat,
  • použití dat v rámci dokumentu (název kapitoly, ke které se tématicky vztahuje, název výkresu, ve kterém je zobrazen, použití v indikátoru ÚAP a příloze ÚAP)

Odkaz na Katalog jevů ÚAP. Tato webová aplikace umožňuje vyhledávání i výpis jevů ÚAP v podobě katalogového listu.

 

Grafická část ÚAP

Grafická část dokumentu ÚAP hl. m. Prahy je tvořena výkresy, z toho jsou 4 hlavní výkresy, které doplňuje řada tematických výkresů. Jednotlivé tématické výkresy sdružují příbuzné jevy ÚAP.

Přehled výkresů aktuálních ÚAP.

Výkresy dokládají stav území hl. m. Prahy a jsou znázorněním jevů ÚAP v aktuálnosti odpovídající době přípravy dokumentu ÚAP, tj. výstupu dat z databáze IPR Praha jednou za 2 roky. Nicméně samotná data jevů jsou průběžně aktualizována, což znamená v některých případech kratší aktualizační periodu až na úroveň 3 měsíců.

ÚAP hl. m. Prahy je primárně určen jako podklad pro ÚP hl. m. Prahy, čemuž odpovídá zejména základní měřítko grafických výstupů.
Měřítko hlavních výkresů je 1:10 000, měřítko tematických výkresů vyplývá z povahy zobrazovaných jevů (nejčastěji 1:10 000, 1:25 000).

Odkaz na mapovou aplikaci výkresů ÚAP s možností vyhledávání adres a archivem výkresů starších ÚAP.

Odkaz na prohlížečku výkresů ÚAP po mapových listech ve formátu pdf.

Poskytování dat ÚAP

Data ÚAP mají sloužit jako podklady pro územně plánovací činnost a jsou proto ze strany IPR Praha pro tyto účely poskytována.