Urban Atlas

23.12 2010

Urban Atlas je tvořen sadami historického i aktuálního využití území (land use) pro oblast Prahy a okolí. Vznikají vyhodnocením historických leteckých snímků a družicových snímků SPOT5 v jednotné legendě kategorií využití území. Vycházejí z výstupů původní aktivity Evropské kosmické agentury GMES, dnes Copernicus.
Slouží pro ilustraci stavu a vývoje města a příměstského území v delší časové řadě. Z dat Urban Atlasu lze vyčíst změny zastavěného území, zeleně i zemědělské krajiny.

Urban Atlas

Urban Atlas je evropská mapovací služba vycházející ze zkušeností předchozích iniciativ podporovaných Evropskou komisí spolu s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Poskytuje detailní využití území evropských městských aglomerací na základě satelitních snímků družice SPOT 5 s velkým rozlišením pro měřítko 1:10 000. Mapování bude prováděno každé 3 roky na základě jednotné evropské metodiky, a tím bude poskytovat podklad pro vyhodnocování změn městského prostředí napříč Evropou.

Od konce roku 2010 je k dispozici první land use pro zhruba 300 velkých evropských měst, včetně Prahy a dalších českých měst.

Land use Prahy je vyhodnocen z družicových snímků z let 2006 a 2007 a nově i z r. 2012.

Detailní informace o produktu spolu s možností stažení výstupů za jednotlivá města jsou k dispozici na adrese evropské aktivity Copernicus:

http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/view

 

Předchozí aktivity:

Projekt GSE Land

Projekt GSE Land byl financován Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a běžel v letech 2006 - 2009. V rámci tohoto projektu se za podpory ESA vyvíjely metodiky a produkty vhodné pro monitoring krajinného pokryvu (land cover/land use) s využitím semi-automatické klasifikace družicových dat a to na regionální i lokální úrovni. Monitorovací produkty na lokální úrovni navazují na projekt GSE GUS a dále ho rozvíjí.

Evropská komise spolu s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) odstartovala iniciativu GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) v roce 1998. Dnes je GMES, vedle evropského navigačního systému Galileo, základním pilířem vesmírné politiky Evropského společenství. Strategickým cílem GMES je docílit harmonizace mezi roztříštěnými národními standardy v oblasti globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti v rámci celé Evropské Unie.

V České republice se GSE Land zaměřil na podporu Rámcové směrnice pro vodní politiku ES (WFD), Tematické strategie pro městské životní prostředí (UTS) a předpisy spojené s Tematickou strategií na ochranu půdy (STS). Partnerem služby GSE Land v ČR je společnost Gisat.

Detailní informace o české části projektu
http://www.czechspace.cz/en/gse-land

Útvar rozvoje hl. m. Prahy byl za Prahu referenčním partnerem pro téma využití dat dálkového průzkumu Země pro hodnocení změn využití území v metropolitním území. Konkrétně bylo v rámci Prahy testováno mapování M11 – produkt Urban Atlas. Partnerem projektu byla firma GISAT s.r.o.

Mapovaná plocha byla 1280 km2, zdrojová data DPZ velmi vysokého rozlišení – SPOT5 (2003). Vyhodnocováno bylo celkem 26 hierarchických tříd využití území, z toho 22 je zaměřeno na městské areály.

Urban Atlas

Vedle tohoto základního mapování bylo v rámci projektu provedeno také testování mapování změn využití území v jihovýchodní části Prahy. Podkladem pro toto hodnocení byly historické letecké snímky Prahy z let 1938, 1953, 1975, 1988, 1996 a 2005 a data snímkování družice SPOT5 z roku 2003. Výsledkem jsou velmi kvalitní data využití území v jednotlivých časových horizontech včetně vyhodnocení indikátorů intenzity změn pro vybrané vzorové území části Prahy.

Urban Atlas

11110 – Souvislá městská zástavba
11210 – Nesouvislá hustá městská zástavba smíšené využití
11310 – Sídliště s velkými přidruženými plochami
11320 – Izolované struktury
12110 – Industriální a související areály
12120 – Komerční, obchodní a související areály
12130 – Veřejné, soukromé a vojenské školy
12140 – Infrastruktura pro síťové služby
12210 – Tranzitní silnice a související plochy
12220 – Ostatní silnice a související plochy
12230 – Železnice a související plochy
12300 – Přístavy
11220 – Primárně obytná zástavba se střední hustotou
11230 – Primárně obytná zástavba s nízkou hustotou
12400 – Letiště
13100 – Oblasti současné těžby surovin
13300 – Staveniště
13400 – Oblasti bez současného využití k těžbě
14100 – Městské zelené plochy
14200 – Sportovní a rekreační plochy
20000 – Zemědělské oblasti
30000 – Lesy a semi-přirodní oblasti
50000 – Vodní plochy

 

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Bradová, bradova@urm.praha.eu, Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu