Tématická data

13.12 2010

Útvar rozvoje hl. m. Prahy spravuje zhruba 350 aktuálních datových vrstev a zhruba dvojnásobek datových vrstev historických. Primárním zdrojem jsou data povinných poskytovatelů pro Územně analytické podklady, které Útvar rozvoje hl. m. Prahy povinně pořizuje dle požadavků stavebního zákona v pravidelných dvouletých cyklech. S několika z těchto povinných poskytovatelů má Útvar rozvoje hl. m. Prahy uzavřenou smlouvu o vzájemné výměně dat se čtvrtletní aktualizací. Druhou velkou skupinu tematických dat tvoří data Atlasu životního prostředí, který je připravován odborem informatiky Magistrátu hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP). Nejmenší skupinu tematických dat tvoří data, která Útvar rozvoje hl. m. Prahy pomáhá zpracovávat spolupracujícím organizacím nebo organizacím zřizovaným Magistrátem hl. m. Prahy.

Útvar rozvoje hl. m. Prahy spravuje zhruba 350 aktuálních datových vrstev a zhruba dvojnásobek datových vrstev historických, které představují archiv k aktuálním datům. Data jsou tříděna do několika tematických skupin.

Popis tématických skupin dat
Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jsou používány následující tematické skupiny:

Doprava

Tematická skupina obsahuje data, která poskytují informace o všech typech dopravy v Praze včetně přidružených jevů na dopravu navázaných. Velký důraz je kladen na veřejnou dopravu, která je významně zastoupena v mapových aplikacích a službách.

Funkční systémy

Tematická skupina obsahuje data o funkčních systémech města. Nosným tématem je civilní ochrana obyvatelstva a jejich bezpečnost s důrazem na záchranné a bezpečnostní složky (policie, hasiči, armáda). V budoucnu Útvar rozvoje hl. m. Prahy plánuje rozšíření záběru o další systémy – školství, záchranná služba atd.

Geologie

Tematická skupina obsahuje data o geologických jevech, nerostných surovinách a o jejich ochraně či využívání. Součástí jsou i data, která se vztahují k hodnocení rizika radioaktivní zátěže.

Hluk

Tematická skupina z velké části obsahuje nepříliš aktuální datové vrstvy o hluku zpracovávané modelovými výpočty. K aktuálnějším datům patří vrstvy v podobě výstupů z Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha a Strategické hlukové mapy aglomerace Praha, za pozornost také stojí ochranné hlukové zóny letiště Ruzyně.

Lesy, zemědělská půda

Společným jmenovatelem tematické skupiny dat je půda, její využívání a s využíváním spjatými investicemi za účelem zlepšení její úrodnosti. Půdou je rozuměna půda jak zemědělská, tak lesní s identifikací kategorií lesů, které se na ní vyskytují. Nedílnou součástí je identifikace lesních pozemků z katastrálních map a na ně navázaných ochranných pásem lesa.

Ochrana přírody a krajiny

Tematická skupina dat obsahuje datové vrstvy, které poskytují informace o stavu územní ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze. Datové vrstvy patří k nejpoužívanějším vrstvám v oblasti územního plánování, protože se z výhradní části jedná o jedny z nejvýznamnějších limitů využití území.

Ovzduší

Základem tématické skupiny jsou datové vrstvy, které informují o stavu ovzduší v hl. m. Praze. Produkci emisní mapují vrstvy stacionárních (bodových a plošných) a mobilních (liniových) zdrojů znečištění ovzduší. Kvalitu ovzduší zachycují vrstvy modelových výpočtů imisní zátěže jednotlivých polutantů a vrstvy prezentující údaje z měřících stanic imisního monitoringu.

Památky

Tematická skupina obsahuje datové vrstvy z oblasti památkové péče. Základem jsou plošná vymezení Pražské památkové rezervace, městských a vesnických památkových rezervací a zón a lokalizace Národních kulturních památek. Lokalizace Kulturních památek nebyla doposud provedena. Součástí skupiny jsou rovněž plošná vymezení území s archeologickými nálezy.

Socioekonomická data

Tematická skupina obsahuje data z ekonomické a demografické oblasti. Nosným tématem skupiny dat jsou dvě základní vrstvy – ceny stavebních pozemků a vlastnické poměry s rozdělením na skupiny stejnorodých vlastníků. Do budoucna se plánuje větší začlenění demografických dat, které budou využity ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Technická infrastruktura

Tematická skupina technické infrastruktury je z hlediska počtu vrstev nejpočetnější skupinou dat. Obsahuje datové vrstvy ze všech oblastí technické infrastruktury. Hlavní členění je založeno na rozdělení na 3 kategorie – energetika (vedení elektrické energie, vedení plynu, vedení tepla), vodní hospodářství (vodovody, kanalizace, záplavy) a spoje (kabelovody, radiokomunikace). Data v této skupině jsou také nejčastěji aktualizovanými daty.urbanismus a krajina

Urbanismus a krajina

Tematická skupina urbanismus a krajina obsahuje největší počet vrstev, které Útvar rozvoje hl. m. Prahy sám vytváří nebo si je nechává účelové zpracovávat. Kromě urbanistických dat jsou v této skupině zastoupena data, která se týkají krajiny. Přičemž na krajinu je v tomto případě nahlíženo z pohledu urbanisty.

Urbanismus

Kvalita životního prostředí

Tematická skupina obsahuje data, které se zabývají hygienou a kvalitou životního prostředí. Velký důraz je kladen na problematiku odpadového hospodářství a různé druhy kontaminace (vody, půdy). Data slouží jako podklad pro tvorbu Atlasu životního prostředí.

Datové zdroje a aktualizace tematických dat

Tematická data mají dva velké zdroje, respektive účely pořizování a správy, které se v jisté rovině překrývají. Primárním zdrojem jsou data povinných poskytovatelů pro Územně analytické podklady (link na stránku ÚAP a UAP na geoportálu), které Útvar rozvoje hl. m. Prahy povinně pořizuje dle požadavků stavebního zákona v pravidelných dvouletých cyklech. Se šestnácti z těchto povinných poskytovatelů má Útvar rozvoje hl. m. Prahy uzavřenou smlouvu o vzájemné výměně dat (link na geoportál o poskytovatelích), přičemž aktualizace je v těchto případech v rozmezí čtvrtletním až ročním. Druhou skupinu tvoří tematická data Atlasu životního prostředí (link na Atlas životního prostředí a Atlas životního prostředí na geoportálu), který je připravován odborem informatiky Magistrátu hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí. Data jsou aktualizována jedenkrát ročně, přičemž u některých vrstev je četnost aktualizace čtyřikrát větší a některé datové vrstvy naopak nepodléhají aktualizaci vůbec.

Uložení dat a struktura geodatabáze

Fyzické uložení dat je realizováno v databázi Oracle ve struktuře ESRI SDE. Geodatabáze se člení na jednotlivá schémata, každé tematické skupině odpovídají většinou dvě schémata (aktuální data - CUR a historická data - GEN). V závorce jsou uvedena klíčová slova dle URM tezauru pro vyhledávání v metadatech.

 • doprava – dopdb_cur, dopdb_gen (doprava, silniční doprava, železniční doprava, veřejná doprava, vodní doprava, letecká doprava, cyklistická doprava)
 • funkční systémy – fsdb_cur, fsdb_gen (civilní ochrana a bezpečnost, krizové řízení)
 • geologie – geodb_cur, geodb_gen (geologie, nerostné zdroje)
  hluk – hmdb_cur, hmdb_gen (hluk) lesy, zemědělská půda – lzpdb_cur, lzpdb_gen (lesy, půda, zemědělství)
 • ochrana přírody a krajiny – opkdb_cur, opkdb_gen (ochrana přírody, ÚSES)
 • ovzduší – ovzdb_cur, ovzdb_gen (ovzduší)
 • památky – pamdb_cur, pamdb_gen (památky, archeologie)
 • socioekonomická data – seddb_cur, seddb_gen (demografie, ekonomie)
 • technická infrastruktura – tidb_cur, tidb_gen (technická infrastruktura, energetika, vodní hospodářství, voda, záplavy, spoje)
 • urbanismus a krajina – urkdb_cur, urkdb_gen (urbanismus, územně správní rozhodnutí, brownfield, krajina, bydlení, rekreace, zeleň, využití území)
 • kvalita životního prostředí – zpkdb_cur, zpkdb_gen (odpady, voda, půda, kontaminace)

Kontaktní osoba: Mgr. Bohdan Baron, baron@urm.praha.eu