3D model - Digitální model zástavby a zeleně

14.12 2010

Digitální model zástavby a zeleně hlavního města Prahy, je zpracován na základě vyhodnocení leteckého snímkování fotogrammetrickou metodou a pokrývá celé území města. Zobrazuje terén, budovy, mosty a zeleň. Budovy jsou atributově rozlišeny dle typu ploch (svislé stěny, střechy šikmé a vodorovné, komíny, vikýře, věžičky..) a je možno je graficky odlišit. Ve fázi zkušebního projektu jsou budovy s texturou z fotografií. Digitální model zástavby a zeleně je využíván především pro zákresy nově navrhovaných staveb a posuzování jejich vlivu na panorama města, zejména pohledů z a do Památkové rezervace v hl. m. Praze. 3D model je také používán při tvorbě nového územního plánu, konkrétně k ověření prostorové regulace – výšky zástavby. Z webových aplikací je část modelu použita v aplikaci centrum Prahy z ptačí perspektivy.

Úvod

S rozvojem informačních technologií se v roce 2000 začalo s pořizováním Digitálního modelu zástavby a zeleně hlavního města Prahy. Zobrazuje budovy, mosty a zeleň. Pořizování modelu začalo v centrální části města a postupně pokrytí postupovalo do oblastí okrajových. V současné době je pokryto celé území hl. města Prahy.

Datové sady

Zpracování

Model je zpracováván fotogrammetricky. Pro fotogrammetrické vyhodnocení se využívají dvojice svislých snímků. Zaměřené plochy jsou tříděny do 8 skupin (svislé obvodové plochy, vodorovné střešní plochy, šikmé střešní plochy, dílčí plochy kruhových střešních ploch, vikýře a střešní nástavby, komíny, význačné věže na střeše, výtahy a větrání a klimatizace). Každý jednotlivý prvek je klasifikován kódem prvku budovy (číslem příslušné skupiny) a identifikačním číslem budovy, do které náleží. Každá budova obsahuje úplný počet stěn, z toho plyne duplicitní zpracování společných svislých stěn. Digitální modelování bylo prováděno v systému Microstation a vytvořená data následně převedena do formátu 3D shapefile s 2 atributy (identifikátor budovy a kód prvku budovy).

Datové sady

Formáty a uložení

Data jsou uložena v adresářích Katastry a Mapové listy. V těchto adresářích jsou dále logicky členěny dle názvu katastru či názvu mapových listů. Vyjímku tvoří mosty, které mají vrstvu pro celou Prahu. Výše uvedená data jsou v následujících formátech:

  • DGN (Microstation -Bentley) v tomto formátu model vzniká
  • DWG (Autocad -Autodesk)
  • SHP (ArcGIS -ESRI)
  • Multipatch – ten obsahuje pouze modely budov zkonvertované z 3D-shape do multipatchů - jsou vytvořeny 2 skupiny - model členěný dle id budov a model členěný dle prvků budov - druhý typ lze využívat též pro detailněji kolorované vizualizace.

Zeleň byla zpracována schematicky blokově s tím, že byly zaměřeny areály parkové zeleně a liniová zeleň byla měřena od šířky a výšky 4 m. Jednotlivé stromy byly měřeny jen v případě významných solitérů. Model zeleně je ve dvojím formátu - 3D model stromů v 3D shapefiles a bodový shapefile s atributy.

Aktualizace

V současné době je model zástavby aktualizován každoročně, oproti zeleni, která se neaktualizuje. Na základě nového nalétání snímků se vymodelují nově vzniklé budovy ve vytipovaných lokalitách, popřípadě se odstraní již neexistující budovy z původního modelu.

Odvozená data

Z 3D modelu je zpětně do 2D odvozena vrstva budov. 3D shapefile byl převeden do 2D vypustěním zetové souřadnice. Shapefile obsahuje půdorysy střech včetně informací o typu střechy, výšce nad terénem a orientaci vůči světovým stranám. Z modelu je též odvozena bodová vrstva výšky střech.

Datové sady

Texturovaný 3D model

Ve fázi zkušebního projektu jsou budovy s texturou z fotografií. Takto zpracovaný 3D model je na částí území Holešovic, Malé Strany, Starého Města, Nového Města, Hradčan, Střešovic, Břevnova, Košíř a Smíchova.

Datové sady

Datové sady

Užití

Digitální model zástavby a zeleně je na URM využíván především pro zákresy nově navrhovaných staveb a posuzování jejich vlivu na panorama města, zejména pohledů z a do Památkové rezervace v hl. m. Praze.

Datové sady

3D model je také na URM používán při tvorbě nového územního plánu, konkrétně k ověření prostorové regulace – výšky zástavby.

Datové sady

Datové sady

Z webových aplikací je část modelu použita v aplikaci Centrum Prahy z ptačí perspektivy

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Paduan, paduan@urm.praha.eu