Digitální model terénu

14.12 2010

Digitální model terénu (DMT) modeluje zemský povrch ve smyslu holého
povrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DMT Prahy byl vytvořen z leteckého snímkování 2010 a koncipován pro úroveň podrobnosti map měřítka 1 : 5 000.

Fotogrammetricky byly změřeny podrobné body terénu a povinné terénní hrany. Po zaměření byl model výsledně editován a byly vygenerovány vrstevnice. Střední výšková chyba podrobných bodů výsledného modelu v porovnání s přímými měřeními je 0,22m. Výsledný DMT obsahuje body čtvercové sítě v intervalu 30 m doplněné body předpisu povinných spojnic (hrany a paty svahů, hřbetnice, údolnice). Při měření byly ignorovány terénní stupně menší než 1m. Počítačově byl vytvořen hladký trojúhelníkový model terénu respektující zalomení vrstevnic na hranách náspů.

Do DMT bylo zapracováno podrobné měření 3D technické mapy, které probíhalo v předchozích letech. Jedná se převážně o záplavová území. V těchto lokalitách DMT splňuje kritéria 3. třídy přesnosti.

Pro práce nad rozsáhlým územím v menších měřítcích byl DMT redukován a vytvořen Generalizovaný digitální model terénu (GDMT). Pro distribuci je k dispozici jak vlastní DMT (formáty ASCII, Atlas, DGN, DXF, ESRI-GRID-1m a ESRI-TIN) a GDMT (formáty ASCII, Atlas, DGN, DXF a ESRI-TIN), tak vygenerované vrstevnice v intervalech 1, 2, 5 nebo 10 m (formáty DGN, DXF, SHP a VYK).

Digitální model terénu

Kontaktní osoba: Jiří Roun, roun@urm.praha.eu