Císařské otisky stabilního katastru

14.12 2010

Mapování Stabilního katastru bylo provedeno ve 20. až 40. letech 19. století jako první celorakouské mapování velkého měřítka provedeného na geodetickém základě. Výsledkem je mj. velmi precizní a podrobná mapa v měřítku 1:2880. Originály mapových listů jsou uloženy v Zeměměřickém úřadě.

Stabilní katastr měl představovat stálý a dokonalý seznam všech pozemků podléhajících dani s udáním jejich velikosti, plochy a čistého výnosu. S jeho mapováním se začalo na základě patentu císaře Františka I. ve 20. letech 19. století v Rakouském císařství. Provádění měřických prací a metoda tvorby katastrální mapy byla pevně stanovena měřickou instrukcí. Mezi předměty měření patřily katastrální hranice obce, hranice pozemkových a stavebních parcel, železničních tělěs, silnice, vodstvo a vybrané objekty – boží muka, křížky, mostky atd. Pozemky byly rozlišeny podle druhu (kultury), užívání a tříděny do jakostních tříd (bonity). Geodetickým základem pro mapování ve stabilním katastru byla trigonometrická síť vybudovaná postupně pro celou rakouskou monarchii a později i pro uherskou část. Délkovou jednotkou při měření a výpočtech byl vídeňský sáh a z něho vyplývající měřítko katastrálních map 1:2880. Originální mapy sloužily zprvu obcím k zaznamenávání změn, později byly nahrazeny otisky. Jeden adjustovaný a kolorovaný otisk zvaný „císařský otisk“ byl patentem určen k uložení ve vídeňském archivu.

Císařské otisky stabilního katastru


Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy v měřítku 1:2880 na území České republiky, ještě téměř 70% se jich dnes v KN stále používá.

Císařské otisky stabilního katastru

Originály mapových listů jsou uloženy v Zeměměřickém úřadě (jejich vlastníkem je ČÚZK), pro účely prezentace na internetu byly naskenovány, slícovány a transformovány do souřadnicového systému S-JTSK. Mapa znázorňuje stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842 a umožňuje odkazy na náhledy originálních listů archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.praha.eu