Články na www.geoportalpraha.cz http://www.geoportalpraha.cz/ 2019-11-07T16:42:41Z en Mobilní aplikace Cenová mapa Prahy http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/315/mobilni-aplikace-cenova-mapa-prahy <p>Mobilní aplikace Cenová mapa stavebních pozemků je dostupná jako standardní mapová aplikace v mobilních obchodech pro nejrozšířenější mobilní platformy současnosti (Android a Mac iOS). Aplikace zobrazuje grafickou část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění, která slouží ke zjištění administrativní ceny stavebních pozemků na území hl. m. Prahy. Zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení výše uvedené vyhlášky.</p> 315Mobilní aplikace Cenová mapa Prahy 2019-09-03T09:33:02Z Archiv starých plánů hl. m. Prahy http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/314/archiv-starych-planu-hl-m-prahy <p>V některých aplikacích na geoportálu se objevují různé staré mapy a plány. Podkladové archiválie byly naskenovány a transformovány do souřadnicového systému JTSK. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových podkladů znehodnocených věkem. Pro ujasnění jsou zde uvedeny základní informace o nich.</p> 314Archiv starých plánů hl. m. Prahy 2019-08-07T14:04:09Z 3D model Prahy http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/269/3d-model-prahy <p>Hlavní město Praha disponuje detailním digitálním 3D modelem zástavby, terénu a zeleně pro celé své území. 3D model je důležitým podkladem při koncepčním plánování výstavby, výškových regulacích a územním rozhodování. Model vznikal fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých snímků v letech 2000 až 2008. Poslední aktualizace dat zástavby proběhla v roce  2016 a dat terénu v roce 2018. Přesnost modelu zástavby je minimálně 0,5 m a přesnost modelu terénu minimálně 1 m. Model zástavby je pravidelně aktualizován, aby byla zajištěna stálost jeho kvality.</p> <p> </p> <p>Data jsou používána v různých webových aplikacích a dají se prohlédnout na tomto odkazu:  <a href="http://www.iprpraha.cz/3dmodel" target="_blank">www.iprpraha.cz/3dmodel</a>. Také jsou (s výjimkou dat zeleně) k dispozici ke stažení v režimu <a href="/cs/opendata">OPENDAT</a>.</p> 2693D model Prahy 2019-11-07T16:42:41Z Dotazovací služby http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/142/dotazovaci-sluzby <p style="text-align: left;">Prostorová data jsou na internetu nejčastěji zpřístupňována prostřednictvím prohlížecích služeb formou mapových kompozic. Potenciál využití prostorových dat je však mnohem širší. V praxi se vyskytuje celá řada úloh, ve kterých je požadováno zjištění existence prvků nebo jejich vlastností na určitém místě povrchu Země, aniž by bylo potřeba současně zobrazovat mapový výstup lokality. Pro řešení těchto úloh využívá hl. m. Praha tzv. dotazovací služby. Jedná se o webové služby na rozhraní REST nebo dle standardu XML-RPC, umožňující vyhledávat informace o de facto libovolných datech datového skladu prostorových dat.<span></span></p> 142Dotazovací služby 2019-03-27T09:48:15Z Příjem geodetické dokumentace http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/187/prijem-geodeticke-dokumentace 187Příjem geodetické dokumentace 2019-08-07T13:35:54Z Digitální technická mapa Prahy http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/273/digitalni-technicka-mapa-prahy <p>Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je nejdůležitější  částí <a href="/cs/clanek/270/digitalni-mapa-verejne-spravy-hl-m-prahy" target="_blank">Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy</a>. Mapa obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a dlouhodobě aktualizovaný obraz stavu polohopisu a sítí technické infrastruktury pro celé území hl. m. Prahy. Digitální technická mapa Prahy je zpracována jako vektorová databáze přímo využitelná pro projekční a analytickou činnost, kartografické výstupy i tvorbu informačních systémů o území.</p> 273Digitální technická mapa Prahy 2019-08-07T14:25:32Z Jak fungují mapové prohlížecí služby http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/163/jak-funguji-mapove-prohlizeci-sluzby <p><strong>Prohlížecí služby</strong> umožňující zobrazovat geografická data formou on-line mapových výstupů</p> 163Jak fungují mapové prohlížecí služby 2019-08-07T13:41:57Z Základní mapa Prahy 1 : 25 000 http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/268/zakladni-mapa-prahy-1-25-000 <p>Základní mapa Prahy (dále ZMP 25) je jednotným referenčním mapovým podkladem pro pořizování a prezentaci tematických vrstev a polohopisných dat pro mapy středních měřítek. Slouží jak pro vnitřní potřeby hlavního města Prahy, tak pro prezentaci důležitých informací směrem k veřejnosti.</p> 268Základní mapa Prahy 1 : 25 000 2019-08-07T14:01:12Z Vyhledávací služby http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/145/vyhledavaci-sluzby <p>Vyhledávací služby slouží k přístupu k popisným informacím (neboli <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Metadata" target="_blank">metadatům)</a> o datových sadách a o prohlížecích službách dostupných v infrastruktuře IPR Praha a hl. m. Praha. Jedná se o webovou službu komunikující na rozhraní ve formátu CSW ve specifikaci dle <a href="/cs/clanek/24/inspire-v-hl-m-praze">směrnice INSPIRE</a>.</p> 145Vyhledávací služby 2019-03-27T09:27:16Z Ortofotomapy http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/14/ortofotomapy <p>První barevné ortofotomapy Prahy byly zpracovány v roce 1996. S ohledem na jejich úspěch u uživatelů bylo nejprve rozhodnuto provádět aktualizaci čtvrtiny území ročně. Velký nárůst poptávky po aktuálních datech ale vedl ke zkrácení cyklu a od roku 1999 byla snímkována polovina území ročně. Od roku 2007 bylo zpracováváno celé území každý rok a v současnosti je prováděn nálet 2x ročně.</p> 14Ortofotomapy 2019-08-07T14:42:42Z