Map services

Prague's geographic data are available also via web services. Currently, following types of services are published:

 • search services for searching GIS data and services and view its descriptional information - metadata
 • viewing services for viewing GIS data as the on-line maps
 • query services for querying and selecting GIS data and gaining information on individual data features and attributes

Information about map services you can find here.


 • Archiv cenových map

  Archiv grafické části Cenové mapy stavebních pozemků na území hlavního města Prahy (od r. 2000) s aktuální parcelní kresbou
 • Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

  Službu tvoří rastrové reprezentace výkresů historických územních plánů hl. m. Prahy, příp. jejich návrhů, a to z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994, 1999 a 2009. Služba je doplněna o poslední platný stav územního plánu. Nejstarší zobrazené výkresy (z období 1955 – 1994) byly získány z archivu URM v papírové podobě. Po naskenování byly oříznuty a transformovány do souřadného systému S-JTSK metodou identických bodů. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových výkresů znehodnocené stářím. Prostorové rozlišení těchto rastrů závisí na rozlišení skenovaných map a pohybuje se okolo 0,5 m (rok 1994 0,85 m). Novější výkresy (od roku 1999) již byly zpracovány v digitální podobě a jsou polohově přesné. Velikost pixelu těchto rastrů je 0,25 m. Měřítko všech výkresů je 1:10 000.
 • Archiv ortofotomap

  Služba obsahuje ortofotomapy Prahy, příp. okolí, dostupné na IPR - historické černobílé z let 1938, 1953, 1975 a 1989; barevné na celém území města z r. 1996 a 2003; na části Prahy z let 2000, 2001-2, 2004-5; okolí Prahy z r. 2006 a 2011. Od r. 2007 po současnost je ve službě každý rok zastoupen barevnou ortofotomapou celé Prahy o velikosti pixelu 10cm. Služba dále obsahuje speciální ortofotomapy - infračervenou z r. 2011, mimovegetační z r. 2012, TrueOrto 2012 ze středu města a ortofotomapu zaplavených území z června 2013.
 • Buildings

  Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku do 1: 10 000 se zobrazují budovy digitální technické mapy. V měřítcích 1: 10 000 až 1: 50 000 jsou ve službě bloky budov ze Základní mapy 1: 25 000. Budovy ze Zabagedu jsou použity pro Středočeský kraj ve všech měřítcích a od měřítka 1: 50 000 do 1: 750 000 jsou použity i v Praze.
 • Cenová mapa

  Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního města Prahy - grafická část
 • Cyklistická mapa

  Aktuální stav cyklodopravy v hl. m. Praze. Obsahuje cyklotrasy značené (včetně popisů), doporučené, nebezpečná místa, stojany a jednosměrky.
 • Dětská hřiště

  Dětská hřiště a sportoviště v Praze
 • chyba pri stahovani: 0
 • DTMP - Digitální technická mapa Prahy

  Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Sítě technické infrastruktury jsou rozděleny na autorizované a neautorizované. Neautorizovaná data pocházejí z přejímek dokumentací skutečného provedení staveb a autorizovaná data jsou data správců inženýrských sítí, kteří mají uzavřenou smlouvu s IPR.
 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • Emise z dopravy

  Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) Emise vypočteny v rámci aktualizace Modelování kvality ovzduší. Využity podklady TSK (intenzita dopravy) a IPR (geografické podklady). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: březen 2017 Prezentovaný stav: 2015
 • Emise ze stacionárních zdrojů

  Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5 - vše v t/rok. Data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Prezentovaný stav: 2017.
 • chyba pri stahovani: 0
 • Historické povodně

  Hranice rozlivu - povodeň 2013
 • Hluková mapa

  Služba prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či nepřímo souvisejících s problematikou hluku. Základní informační vrstvy hlukové mapy prezentující hladiny hluku ve dne a v noci (deskriptory LAeq16h a LAeq8h) z dopravní sítě, stav 2016(IPR, 2017) a Strategickou hlukovou mapu pro deskriptor Ldvn a Ln (Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v r. 2015, příprava dat AKUSTIKA Praha s.r.o., vstupní data: silniční doprava 2013, ostatní zdroje 2011). Dále jsou prezentovány tzv. Oblasti ticha, které vymezuje Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha (MHMP, 2016). Mapa je dále doplněna o ochranné hlukové zóny letiště Praha - Ruzyně, které definují pravidla výstavby v rámci těchto zón. (Letiště Praha, 2007) a o prvky protihlukové ochrany (IPR, 2011).
 • chyba pri stahovani: 0
 • Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

  Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2013 - 2017, 2012-2016, 2011 - 2015. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav
 • Imise v referenčních bodech

  Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší hl. m. Prahy. Zobrazuje modelově vypočtené hodnoty koncentrací (vztažené k existujícím limitům znečištění ovzduší) sledovaných škodlivin (PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, benzen, B[a]P, O3) a podíly jednotlivých skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích těchto škodlivin v síti 8 647-mi referenčních bodů (síť s krokem 300 x 250m). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o.Poslední aktualizace: březen 2017 Prezentovaný stav: 2015
 • Indicative map of utility networks

  V informativní mapě sítí jsou sloučeny sítě technické infrastruktury z Digitální technické mapy Prahy a z Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Liniové značky jsou zakresleny dle legendy Digitální technické mapy Prahy.
 • Integrovaný záchranný systém

  Objekty Policie ČR, Městské policie Praha, Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy, objekty požární ochrany, okrsky a Obvodní ředitelství Policie ČR, Městské policie Praha, hasební obvody
 • IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

  Služba obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízení zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městsk é části, IČO provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení (ano/v řízení).
 • Klady mapových listů

  Služba obsahuje klady mapových listů na území hl. m. Prahy v rozsahu měřítek 1:500 - 1:50000.
 • chyba pri stahovani: 0
 • Klasifikace vlastníků parcel

  klasifikace parcel na základě vlastnictví a vztahu vlastníků k veřejnému sektoru
 • Knihovny

  Pobočky Městské knihovny v Praze a místní knihovny
 • Komunální odpad

  Mapa obsahuje údaje o vybraných zařízeních k nakládání s odpadem (spalovny, skládky, kompostárny, recyklační a dotřiďovací linky, ...), o sběrnách nebezpečného odpadu, o sběrných dvorech a informace o svozu komunálního odpadu na území hl. m. Prahy. Podklady poskytl Odbor ochrany prostředí MHMP.
 • Komunikační síť

  Komunikační síť zobrazená podle kategorií (dálnice, silnice 1. až 3. třídy, místní a vybrané účelové komunikace)
 • chyba pri stahovani: 0
 • Letecké snímky poslední snímkování

  Služba obsahuje aktuální barevnou ortofotomapu Prahy a jejího okolí z posledního dostupného leteckého snímkování ve formě mapové cache.
 • Linky MHD dnes

  Linky a zastávky MHD provozované dnes v hl. m. Praze
 • chyba pri stahovani: 0
 • Majetek Hl. m. Prahy - parcely

  parcely ve vlastnictví Hl.m. Prahy (IČ 64581) a svěřené do správy městských částí s údaji o typu vlast. vztahu, spoluvlastnictví a (u svěřených parcel) správci
 • Mapa bonity klimatu

  Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR. Pro IPR zpracoval ČHMÚ v roce 2008.
 • Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 1440

  Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842. Digitální rastrový obraz mapových listů na území Prahy byl převzat od správce díla - Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu. V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bylo provedeno spojení do souvislého zobrazení celého území Prahy a transformace do souřadnicového systému S-JTSK.
 • chyba pri stahovani: 0
 • Modelová pole koncentrací

  Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: březen 2017 Prezentovaný stav: 2015
 • Ochrana přírody a krajiny

  Mapová služba obsahuje chráněná území (CHKO, maloplošná ZCHÚ, území NATURA 2000), přírodní parky, významné krajinné prvky, památné stromy, přírodovědně hodnotné lokality. Dále klasifikuje vybraná území hl. m. Prahy z hlediska zastoupení vegetace (vrstvy Vegetační mapa, Dřeviny). Data vrstev Vegetační mapa a Dřeviny byla pořízená ve spolupráci IMIP (dnes IPR), Aquatest a.s., Hydrosoft Veleslavín, MHMP aj. Odborný zpracovatel Aquatesta.s. (odp. pracovník RNDr. Vávra, CSc.). Etapy: postupně zpracovávaná území v okrajových částech Prahy v letech 1994 - 1999 na základě různých zakázek. Od r. 1997 dopracováváno v rámci projektu IMIP ve spolupráci s MHMP.
 • Památky

  zobrazení kulturních památek, památkových rezervací, zón a archeologických stop na území Hl. m. Prahy
 • Pěší síť

  Zobrazuje pěší síť v členění na chodníky, pasáže, nezpevněné cesty a nábližky, silnice bez chodníku a mimoúrovně. Data této služby mohou být použita i pro síťové analýzy.
 • Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920 - 1939)

  Službu tvoří rastrové reprezentace dílčích, celkových, přehledných a schematických plánů Státní regulační komise pro Prahu a okolí z předválečného období. Dílčí plány SRK je ve službě možné zobrazovat po jednotlivých katastrálních územích. Celkové, přehledné a schematické plány zobrazují celé tehdejší území hl. m. Prahy. Plány pocházejí ze spisovny IPR. Po naskenování byly oříznuty dle hranic správních celků a transformovány do souřadného systému S-JTSK metodou identických bodů. Měřítko všech plánů je 1:2 800. Prostorové rozlišení rastrů závisí na rozlišení skenovaných map a pohybuje se okolo 0,3 m.
 • Platný územní plán

  Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. Prahy ve stavu po poslední aktualizaci (zahrnuje poslední schválené a vydané změny a úpravy ÚP). Obsahuje celkem 12 výkresů, z nichž jedenáct je zobrazeno v měřítku 1:10 000 a jeden v měřítku 1:25 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů většího měřítka představuje 1 pixel hodnotu 0,25 m (příp. 0,5 m). Rastr výkresu v měřítku 1:25 000 má velikost pixelu 0,625 m. Výkresy se aktualizují nepravidelně na základě požadavku OUP MHMP, zpravidla po vydání většího množství změn.
 • Počet a věková struktura obyvatel v městských částech

  Trvale bydlící obyvatelstvo - počet a věková struktura v jednotlivých městských částech Prahy.
 • Radonové riziko

  Mapová služba prezentující aktualizovanou Prognózní mapu radonového indexu na území hl. m. Prahy v měřítku 1:25000 z r. 2010
 • Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

  Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Stav dat: 2017.
 • Stavební uzávěry

  Stavební uzávěry (SU) vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, z územních rozhodnutí a usnesení Rady hl. m. Prahy. Ve službě jsou SU rozděleny do 4 kategorií: - stavební uzávěry pro Velká rozvojová území; - stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy; - stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy; - vybrané ostatní stavební uzávěry. Data se aktualizují průběžně podle schválených dokumentací.
 • Školy

  Mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), střední školy (SŠ), vyšší odborné školy (VOŠ) a jiná vzdělávací zařízení, vysoké školy (VŠ)
 • chyba pri stahovani: 0
 • Turistické trasy

  Turistické trasy a naučné stezky
 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • Ukrytí, varování, objekty s toxickými látkami

  Úkryty CO, sirény, objekty s toxickými látkami
 • chyba pri stahovani: 0
 • Veřejné toalety

  Mapa veřejných toalet v Praze. Veřejné toalety jsou zmapovány v širším centru hl. m. Prahy a na kompletní dopravní infrastruktuře hl. m. Prahy.
 • Vnitřní zóna města

  Vymezení vnitřní zóny města.
 • chyba pri stahovani: 0
 • Vodstvo

  Vodstvo - vodní toky, vodní plochy, kilometráž vodních toků
 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • chyba pri stahovani: 0
 • Základní mapa MTVU

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000(1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500).
 • Základní mapa MTVU - černobílá

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000(1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500). Barevnost mapy je v tónech šedé.
 • Základní mapa MTVU - stínovaná

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000 (1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500). Mapa je doplněna stínovaným reliéfem.
 • Základní mapa

  Služba obsahuje základní vrstvy pro identifikaci a vyhledávání v mapě Prahy: hranice katastrálních území, městských částí a správních obvodů, uliční úseky, adresní body, budovy a parcely.
 • Záplavy

  Záplavové území na území hl. m. Prahy
 • Zimní údržba komunikací (TSK)

  pořadí zimní údržby komunikací TSK
 • Změny ÚP

  Přehled veškerých pořízených změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Ve službě jsou jednotlivé změny rozděleny do kategorií podle fáze schvalovacího procesu, ve které se aktuálně nacházejí. Vymezeny jsou tyto kategorie: - schválené zapracované změny; - schválené nezapracované změny (nepropsané do čistopisu výkresu); - projednávané /neukončené změny (přerušené, pozastavené); - změny přerušené rozhodnutím ZHMP; - schválené změny zrušené rozhodnutím soudu; - neschválené změny. V malém měřítku se jednotlivé změny zobrazují pouze bodovou lokalizací, od měřítka 1:25 000 se vykreslují vlastní polygony změny. Aktualizace dat probíhá průběžně na základě schválených dokumentací.
 • Zóny města - parkovací stání

  Mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání (dle Pražských stavebních předpisů)
 • Zóny placeného stání

  Zobrazuje vymezení zón placeného stání v hl. m. Praze včetně nových plošně vymezených od roku 2016. Obsahuje parkovací stání, automaty a překryvné zóny, kde mohou parkovat obyvatelé sousedních městských částí. Stání jsou zobrazena barvami, které odpovídají příslušným typům stání.News


 • Aktualita_red

  15. 08. 2016
Metadata RSS of mapping services: Rss2


News archive