Map services

Prague's geographic data are available also via web services. Currently, following types of services are published:

 • search services for searching GIS data and services and view its descriptional information – metadata
 • viewing services for viewing GIS data as the on-line maps, full list of services is listed below
 • query services for querying and selecting GIS data and gaining information on individual data features and attributes

All services are available only in Czech language. For more information please contact Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@ipr.praha.eu.

Information about map services you can find here.


 • Archiv cenových map

  Archiv grafické části Cenové mapy stavebních pozemků na území hlavního města Prahy (od r. 2000) s aktuální parcelní kresbou
 • Archiv mapových podkladů

  Službu tvoří rastrové reprezentace historických plánů hl. m. Prahy. Jüttnerův plán Prahy z roku 1816, Polohopisný plán královského města Prahy se Smíchovem a Karlínem z roku 1869, Polohopisný plán královského hlavního města Prahy z roku 1884, Plán polohy a výšek královského hlavního města Prahy z roku 1889, Orientační plán královského hlavního města Prahy a obcí sousedních z let 1909-1914, Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím z let 1920 – 1924, Orientační plán hlavního města Prahy s okolím z roku 1938 a Plán Prahy z roku 1944. Podkladové archiválie byly naskenovány a transformovány do souřadného systému S-JTSK. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových podkladů znehodnocených stářím.
 • Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

  Službu tvoří rastrové reprezentace výkresů historických územních plánů hl. m. Prahy, příp. jejich návrhů či konceptů, a to z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994, 1999 a 2009. Nejstarší zobrazené výkresy (z období 1955 – 1994) byly získány z archivu URM v papírové podobě. Po naskenování byly oříznuty a transformovány do souřadného systému S-JTSK metodou identických bodů. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových výkresů znehodnocené stářím. Prostorové rozlišení těchto rastrů závisí na rozlišení skenovaných map a pohybuje se okolo 0,5 m (rok 1994 0,85 m). Novější výkresy (od roku 1999) již byly zpracovány v digitální podobě a jsou polohově přesné. Velikost pixelu těchto rastrů je 0,25 m. Měřítko všech výkresů je 1:10 000.
 • Archiv ortofotomap

  Služba obsahuje ortofotomapy Prahy, příp. okolí, dostupné na IPR - historické černobílé z let 1938, 1945, 1953, 1975 a 1989; barevné na celém území města z r. 1996 a 2003; na části Prahy z let 2000, 2001-2, 2004-5; okolí Prahy z r. 2006 a 2011. Od r. 2007 po současnost je ve službě každý rok zastoupen barevnou ortofotomapou celé Prahy o velikosti pixelu 10cm. Služba dále obsahuje speciální ortofotomapy - TrueOrto 2012 ze středu města, ortofotomapu zaplavených území z června 2013 a od roku 2012 v ročních aktualizacích ortofotomapu mimovegetační.
 • Buildings

  Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku do 1: 10 000 se zobrazují budovy Digitální technické mapy. V měřítcích 1: 10 000 až 1: 50 000 jsou ve službě bloky budov ze Základní mapy 1: 25 000. Budovy ze Zabagedu jsou použity pro Středočeský kraj ve všech měřítcích a od měřítka 1: 50 000 do 1: 750 000 jsou použity i v Praze.
 • Bývalý pozemkový katastr

  Služba obsahuje mapu Bývalého pozemkového katastru v podobě mapové cache.
 • Cenová mapa

  Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního města Prahy - grafická část
 • Cenová mapa - orientační plán 1:5000

  Služba obsahuje archivní mapu Orientačního plánu hlavního města Prahy s okolím se zápisem stopcen stavebních pozemků k 20. 6. 1939. Podkladový plán má měřítko 1 : 5000. Služba má podobu mapové cache.
 • Cenová mapa - orientační plán 1:5000 verze 2

  Služba obsahuje některé mapové listy archivní mapy Orientačního plánu hlavního města Prahy s okolím se zápisem stopcen stavebních pozemků k 20. 6. 1939. Jedná se o části, které se dochovaly ve dvou vyhotoveních. Podkladový plán má měřítko 1 : 5000. Služba má podobu mapové cache.
 • Cenová mapa - výškopisný plán 1:2880

  Služba obsahuje archivní mapu Výškopisného plánu hlavního města Prahy s okolím se zápisem cen stavebních pozemků z roku 1922. Podkladový plán má měřítko 1 : 2880. Služba má podobu mapové cache.
 • Cyklistická mapa

  Aktuální stav cyklodopravy v hl. m. Praze. Obsahuje cyklotrasy značené (včetně popisů), doporučené, nebezpečná místa, stojany a jednosměrky.
 • Dětská hřiště

  Dětská hřiště a sportoviště v Praze
 • Digitální stínovaný model povrchu

  Stínovaný digitální model povrchu na území Prahy. Vznikl geoprocesingovým přepočtem z DSM. Používá se pro zobrazování v mapě, kde pomocí zobrazení osvětlených a neosvětlených míst vytváří dojem plasticity reliéfu na mapě. Na území Středočeského kraje je využit stínovaný reliéf vytvořený z digitálního modelu terénu ČÚZK.
 • Druhy pozemků

  plochy podle druhu pozemku ISKN s variantním zobrazením hranic pozemků
 • DTMP - Digitální technická mapa Prahy

  Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Sítě technické infrastruktury jsou rozděleny na autorizované a neautorizované. Neautorizovaná data pocházejí z přejímek dokumentací skutečného provedení staveb a autorizovaná data jsou data správců inženýrských sítí, kteří mají uzavřenou smlouvu s IPR.
 • DTMP - výšky podrobných bodů

  Výšky měřených podrobných bodů Digitální technické mapy Prahy.
 • D3M

  Mapová služba obsahuje stínovaný reliéf terénu a klasifikované rastry s údaji o nadmořských nebo relativních výškách budov nebo jejich kombinaci
 • Elektronické komunikace

  Elektronické komunikace na území hl. m. Prahy
 • Elektřina

  Zásobování elektrickou energií na území hl. m. Prahy
 • Emise z dopravy

  Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) Emise vypočteny v rámci aktualizace Modelování kvality ovzduší. Využity podklady TSK (intenzita dopravy) a IPR (geografické podklady). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019. Prezentovaný stav: 2017
 • Emise ze stacionárních zdrojů

  Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5 - vše v t/rok. Data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Prezentovaný stav: 2017.
 • Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy

  Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy 2012 (aktualizace 2019)
 • Geology

  Služba prezentuje míru přirozeného radonového rizika geologického podloží, geologické jednotky, geologická rizika a ložiskovou ochranu na území hl. m. Prahy.
 • Historické povodně

  Hranice rozlivu - povodeň 2013
 • Hluková mapa

  Služba prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či nepřímo souvisejících s problematikou hluku. Základní informační vrstvy hlukové mapy prezentující hladiny hluku ve dne a v noci (deskriptory LAeq16h a LAeq8h) z dopravní sítě, stav 2016(IPR, 2017) a Strategickou hlukovou mapu pro deskriptor Ldvn a Ln (Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v r. 2015, příprava dat AKUSTIKA Praha s.r.o., vstupní data: silniční doprava 2013, ostatní zdroje 2011). Dále jsou prezentovány tzv. Oblasti ticha, které vymezuje Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha (MHMP, 2016). Mapa je dále doplněna o ochranné hlukové zóny letiště Praha - Ruzyně, které definují pravidla výstavby v rámci těchto zón. (Letiště Praha, 2007) a o prvky protihlukové ochrany (IPR, 2011).
 • Hodnoty

  Vybrané hodnoty území - stavební dominanty a vyhlídková místa. Stavební dominanty jsou podle charakteru rozlišeny na kompoziční, technické, výškové a hmotové. Vyhlídková místa jsou doplněna o pohledové výseče.
 • Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

  Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2013 - 2017, 2012-2016, 2011 - 2015. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav
 • Imise v referenčních bodech

  Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší hl. m. Prahy. Zobrazuje modelově vypočtené hodnoty koncentrací (vztažené k existujícím limitům znečištění ovzduší) sledovaných škodlivin (PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, benzen, B[a]P, O3) a podíly jednotlivých skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích těchto škodlivin v síti 8 647-mi referenčních bodů (síť s krokem 300 x 250m). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019 Prezentovaný stav: 2017
 • Indicative map of utility networks

  V informativní mapě sítí jsou sloučeny sítě technické infrastruktury z Digitální technické mapy Prahy a z Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Liniové značky jsou zakresleny dle legendy Digitální technické mapy Prahy.
 • Integrovaný záchranný systém

  Objekty Policie ČR, Městské policie Praha, Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy, objekty požární ochrany, okrsky a Obvodní ředitelství Policie ČR, Městské policie Praha, hasební obvody
 • Inženýrskogeologické mapy

  Podrobné inženýrskogeologické mapy: A - mapa geologických poměrů; B - mapa mocností pokryvných útvarů; C - mapa hydrogeologických poměrů; D - mapa dokumentačních bodů
 • IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

  Služba obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízení zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městsk é části, IČO provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení (ano/v řízení).
 • Kanalizace

  Odkanalizování na území hl. m. Prahy
 • Klady mapových listů

  Služba obsahuje klady mapových listů na území hl. m. Prahy v rozsahu měřítek 1:500 - 1:50000.
 • Klasifikace vlastníků parcel

  klasifikace parcel na základě vlastnictví a vztahu vlastníků k veřejnému sektoru
 • Knihovny

  Pobočky Městské knihovny v Praze a místní knihovny
 • Kolektory

  Kolektory 2. a 3. kategorie na území hl. m. Prahy
 • Komunální odpad

  Mapa obsahuje údaje o vybraných zařízeních k nakládání s odpadem (spalovny, skládky, kompostárny, recyklační a dotřiďovací linky, ...), o sběrnách nebezpečného odpadu, o sběrných dvorech a informace o svozu komunálního odpadu na území hl. m. Prahy. Podklady poskytl Odbor ochrany prostředí MHMP.
 • Komunikační síť

  Komunikační síť zobrazená podle kategorií (dálnice, silnice 1. až 3. třídy, místní a vybrané účelové komunikace)
 • Kultura

  Kulturní zařízení v Praze
 • Letecké snímky mimovegetační snímkování

  Služba obsahuje aktuální barevnou mimovegetační ortofotomapu Prahy z posledního dostupného leteckého snímkování ve formě mapové cache.
 • Letecké snímky poslední snímkování

  Služba obsahuje aktuální barevnou ortofotomapu Prahy a jejího okolí z posledního dostupného leteckého snímkování ve formě mapové cache.
 • Linky MHD dnes

  Linky a zastávky MHD provozované dnes v hl. m. Praze
 • Lokality

  Lokality – jednotky vymezené na základě převažujícího charakteru území – jsou ve službě zobrazeny dvojím způsobem. Jednak podle způsobu využití (obytné, rekreační, krajinné, produkční a ostatní neurčené) a dále podle struktury či typu (město / krajina a další podrobné členění).
 • Majetek Hl. m. Prahy - parcely

  parcely ve vlastnictví Hl.m. Prahy (IČ 64581) a svěřené do správy městských částí s údaji o typu vlast. vztahu, spoluvlastnictví a (u svěřených parcel) správci
 • Mapa bonity klimatu

  Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR. Pro IPR zpracoval ČHMÚ v roce 2008.
 • Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 1440

  Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842. Digitální rastrový obraz mapových listů na území Prahy byl převzat od správce díla - Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu. V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bylo provedeno spojení do souvislého zobrazení celého území Prahy a transformace do souřadnicového systému S-JTSK.
 • Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 720

  Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, reprezentující stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842. Mapa zobrazuje území centra Prahy v měřítku 1 : 720. Jednotlivé mapové listy byly spojeny do souvislého zobrazení území a transformovány do souřadnicového systému S-JTSK. Služba má formát mapové cache.
 • Modelová pole koncentrací

  Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019. Prezentovaný stav: 2017
 • Ochrana přírody a krajiny

  Mapová služba obsahuje chráněná území (CHKO, maloplošná ZCHÚ, území NATURA 2000), přírodní parky, významné krajinné prvky, památné stromy, přírodovědně hodnotné lokality. Dále klasifikuje vybraná území hl. m. Prahy z hlediska zastoupení vegetace (vrstvy Vegetační mapa, Dřeviny). Data vrstev Vegetační mapa a Dřeviny byla pořízená ve spolupráci IMIP (dnes IPR), Aquatest a.s., Hydrosoft Veleslavín, MHMP aj. Odborný zpracovatel Aquatesta.s. (odp. pracovník RNDr. Vávra, CSc.). Etapy: postupně zpracovávaná území v okrajových částech Prahy v letech 1994 - 1999 na základě různých zakázek. Od r. 1997 dopracováváno v rámci projektu IMIP ve spolupráci s MHMP.
 • Ochrana ZPF

  plochy podle třídy ochrany ZPF ISKN
 • Památky

  zobrazení kulturních památek, památkových rezervací, zón a archeologických stop na území Hl. m. Prahy
 • Pěší síť

  Zobrazuje pěší síť v členění na chodníky, pasáže, nezpevněné cesty a nábližky, silnice bez chodníku a mimoúrovně. Data této služby mohou být použita i pro síťové analýzy.
 • Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920 - 1939)

  Službu tvoří rastrové reprezentace dílčích, celkových, přehledných a schematických plánů Státní regulační komise pro Prahu a okolí z předválečného období. Dílčí plány SRK je ve službě možné zobrazovat po jednotlivých katastrálních územích. Celkové, přehledné a schematické plány zobrazují celé tehdejší území hl. m. Prahy. Plány pocházejí ze spisovny IPR. Po naskenování byly oříznuty dle hranic správních celků a transformovány do souřadného systému S-JTSK metodou identických bodů. Měřítko všech plánů je 1:2 800. Prostorové rozlišení rastrů závisí na rozlišení skenovaných map a pohybuje se okolo 0,3 m.
 • Platný územní plán

  Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. Prahy ve stavu po poslední aktualizaci (zahrnuje poslední schválené a vydané změny a úpravy ÚP). Obsahuje celkem 12 výkresů, z nichž jedenáct je zobrazeno v měřítku 1:10 000 a jeden v měřítku 1:25 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů většího měřítka představuje 1 pixel hodnotu 0,25 m (příp. 0,5 m). Rastr výkresu v měřítku 1:25 000 má velikost pixelu 0,625 m. Výkresy se aktualizují nepravidelně na základě požadavku OUP MHMP, zpravidla po vydání většího množství změn.
 • Platný územní plán - neaktualizované výkresy

  Výkresová část územního plánu SÚ hl. m. Prahy, která nepodléhá aktualizaci. Obsahuje celkem 7 výkresů - č. 26 Bydelní, č. 27 Veřejné vybavení, č. 28 Ostatní nebytové funkce, č. 29 Sport a rekreace, č. 30 Systém zeleně, č. 35 Památková ochrana a č. 38 Ochranná pásma a chráněná území. Z nich je šest zobrazeno v měřítku 1:25 000 a jeden (č. 38) v měřítku 1:10 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů měřítka 1:10 000 představuje 1 pixel hodnotu 1 m. Rastr výkresu v měřítku 1:25 000 má velikost pixelu 0,8 m.
 • Platný územní plán - výkres č. 4

  Služba obsahuje výkres č. 4 platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Obsahem výkresu je plán využití ploch ve stavu po poslední aktualizaci (zahrnuje poslední schválené a vydané změny a úpravy ÚP). Služba má podobu mapové cache.
 • Plyn

  Zásobování plynem na území hl. m. Prahy
 • Počet a věková struktura obyvatel v městských částech

  Trvale bydlící obyvatelstvo - počet a věková struktura v jednotlivých městských částech Prahy.
 • Podněty na změny a úpravy ÚP

  Přehled podnětů na změny a úpravy ÚP.
 • Pražské zahrady

  Služba obsahuje archivní mapu pražských zahrad z let 1790 - 1830 v podobě mapové cache.
 • Radonové riziko

  Mapová služba prezentující aktualizovanou Prognózní mapu radonového indexu na území hl. m. Prahy v měřítku 1:25000 z r. 2010
 • Současný stav využití území

  Plochy využití území a krajiny v podrobnosti měřítka 1 : 5 000. Data pocházejí z průzkumů IPR Praha, který probíhá od roku 2012. Legenda obsahuje celkem 127 podrobných kódů využití území v těchto nadřazených tématech: - krajina - vodní toky a plochy - sport a rekreace - občanské vybavení veřejné infrastruktury - občanské vybavení – obchod, služby - bydlení - produkce, těžba, odpady - dopravní infrastruktura - veřejná prostranství – komunikace - technická infrastruktura - plochy bez využití.
 • Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

  Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Stav dat: 2017.
 • Stavební uzávěry

  Stavební uzávěry (SU) vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, z územních rozhodnutí a usnesení Rady hl. m. Prahy. Ve službě jsou SU rozděleny do 4 kategorií: - stavební uzávěry pro Velká rozvojová území; - stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy; - stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy; - vybrané ostatní stavební uzávěry. Data se aktualizují průběžně podle schválených dokumentací.
 • Školy

  Mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), střední školy (SŠ), vyšší odborné školy (VOŠ) a jiná vzdělávací zařízení, vysoké školy (VŠ)
 • Tarifní pásma PID

  orientační uspořádání tarifů pražské integrované dopravy (rozhodující je tarifní pásmo uvedené u zastávky v konkrétním jízdním řádu)
 • Teplo

  Zásobování teplem na území hl. m. Prahy
 • Turistické trasy

  Turistické trasy a naučné stezky
 • Ukrytí, varování, objekty s toxickými látkami

  Úkryty CO, sirény, objekty s toxickými látkami
 • Urbanistické studie

  Urbanistické studie zpracované pro různé lokality v hl. m. Praze.
 • Územně analytické podklady - archiv

  Rastrová reprezentace grafické části územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Služba je tvořena archivem výkresů ÚAP z let 2008, 2010, 2012 a 2014. V roce 2008 bylo součástí souboru ÚAP celkem 26 výkresů (4+22), tento počet byl při první aktualizaci v roce 2010 redukován a obsah zrušených výkresů přesunut do výkresů zachycujících podobné téma. Počet výkresů ÚAP z let 2010 a 2012 je stejný, tvoří je 4 hlavní výkresy a dalších 20 tematických výkresů, které vždy zobrazují příbuzné jevy ÚAP. S aktualizací v roce 2014 narostl rozsah grafické části ÚAP na 49 výkresů (včetně čtyř hlavních výkresů) sdružených do 10 tematických kapitol. Výkresy jsou zobrazeny v měřítku 1:10 000 či 1:25 000, výjimečně jsou použita měřítka 1:5 000 a 1:100 000.
 • Územně analytické podklady - platné

  Rastrová reprezentace grafické části územně analytických podkladů hl. m. Prahy vydaných v roce 2016. Soubor tvoří celkem 57 výkresů sdružených do 10 tematických kapitol v měřítku 1:10 000 nebo 1:25 000, výjimečně jsou použita měřítka 1:5 000 a 1:100 000.
 • Veřejně přístupné plochy

  Služba zobrazuje soubor informací o veřejně přístupných plochách v Praze. Mezi ně jsou zahrnuta data o parteru, údaje o prostupnosti územím / ploty a bariéry, hierarchie veřejně přístupných ploch a data o vybavenosti veřejných prostranství. Do služby je rovněž zahrnuta klasifikace uliční sítě podle několika atributů (střední výška / střední šířka ulic, vzdálenost zástavby a počet podlaží).
 • Veřejné toalety

  Mapa veřejných toalet v Praze. Veřejné toalety jsou zmapovány v širším centru hl. m. Prahy a na kompletní dopravní infrastruktuře hl. m. Prahy.
 • Vnitřní zóna města

  Vymezení vnitřní zóny města.
 • Vodovody

  Vodovodní síť na území hl. m. Prahy
 • Vodstvo

  Vodstvo - vodní toky, vodní plochy, kilometráž vodních toků
 • Vrstevnice

  mapová služba obsahuje vrstevnice v intervalu 1 metru a zvýrazněné vrstevnice po 5-ti metrech s kótou
 • Výšky

  Vybrané ukazatele o výškových poměrech v Praze získané především analytickými postupy: - výška obvodových linií střech - počet podlaží stanovený pro jednotlivé budovy - typická podlažnost v rastru (čtverci) o rozměrech 100x100 m - klasifikace střešní krajiny
 • Vývoj zástavby v Praze 1840- 2010

  Vývoj zástavby v Praze 1840 - 2010
 • Základní mapa

  Služba obsahuje základní vrstvy pro identifikaci a vyhledávání v mapě Prahy: hranice katastrálních území, městských částí a správních obvodů, uliční úseky, adresní body, budovy a parcely.
 • Základní mapa MTVU

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000(1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500).
 • Základní mapa MTVU - černobílá

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000(1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500). Barevnost mapy je v tónech šedé.
 • Základní mapa MTVU - stínovaná

  Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000 (1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500). Mapa je doplněna stínovaným reliéfem.
 • Záplavy

  Záplavové území na území hl. m. Prahy
 • Zásady územního rozvoje - platné

  Výkresová část zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v aktuálně platném stavu. Obsahuje celkem 8 výkresů - č. 1 Výkres uspořádání území hl. m. Prahy, č. 2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu - dopravní infrastruktura, č. 3. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu - technická infrastruktura, č. 4. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu - ÚSES, č. 5. Výkres oblastí se shodným krajinným typem, č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb nadmístního významu, č. 7. Výkres veřejně prospěšných opatření nadmístního významu a č. 8. Koordinační výkres. Z nich je sedm zobrazeno v měřítku 1:100 000 a jeden (č. 8) v měřítku 1:50 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů měřítka 1:100 000 představuje 1 pixel hodnotu 2,5 m. Rastr výkresu v měřítku 1:50 000 má velikost pixelu 1,25 m.
 • Zimní údržba komunikací (TSK)

  pořadí zimní údržby komunikací TSK
 • Změny ÚP

  Přehled veškerých pořízených změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Ve službě jsou jednotlivé změny rozděleny do kategorií podle fáze schvalovacího procesu, ve které se aktuálně nacházejí. Vymezeny jsou tyto kategorie: - schválené zapracované změny; - schválené nezapracované změny (nepropsané do čistopisu výkresu); - projednávané /neukončené změny (přerušené, pozastavené); - změny přerušené rozhodnutím ZHMP; - schválené změny zrušené rozhodnutím soudu; - neschválené změny. V malém měřítku se jednotlivé změny zobrazují pouze bodovou lokalizací, od měřítka 1:25 000 se vykreslují vlastní polygony změny. Aktualizace dat probíhá průběžně na základě schválených dokumentací.
 • Zóny města - parkovací stání

  Mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání (dle Pražských stavebních předpisů)
 • Zóny placeného stání

  Zobrazuje vymezení zón placeného stání v hl. m. Praze včetně nových plošně vymezených od roku 2016. Obsahuje parkovací stání, automaty a překryvné zóny, kde mohou parkovat obyvatelé sousedních městských částí. Stání jsou zobrazena barvami, které odpovídají příslušným typům stání.News


 • Aktualita_red

  15. 08. 2016
Metadata RSS of mapping services: Rss2


News archive