Information about the distribution of data

31.03 2015

Find out what rules apply to the distribution of data and maps, about licensing conditions, prices, contact information of distribution centers, and the e-shop. Find out how to turn over geodetic documentation of completed construction projects.

Dne 1. 4. 2015 vstoupila v platnost nová Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy, schválená Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2587 ze dne 30. 9. 2014.

Tato pravidla zjednodušují a rozšiřují bezplatné poskytování dat a rozšiřují způsob poskytování formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open data).

Obecná ustanovení:

Data a výstupy z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy, jejichž správou je pověřen IPR Praha, jsou poskytovány ve třech režimech.

  • Základní – poskytování formou mapových služeb  a otevřených dat  bezplatně
  • Standardní
    1. poskytování prostřednictvím elektronických služeb dálkového přístupu (evydej.iprpraha.cz) s přidanou hodnotou zajišťující konverzi do cílového datového formátu, výběr datové oblasti, případně další služby zákaznické úpravy dat. Data a výstupy jsou poskytovány bezplatně
    2. poskytování za asistence dodavatele při výběru dat a výstupů, výběru datové oblasti a služeb spojených s přípravou a poskytováním dat a výstupů, jejichž zpracování nepřesáhne 0,5 hodiny. Data a výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatky.
  • Nadstandardní - jakékoli asistované služby výdeje spojené s přípravou a poskytováním dat a výstupů, pokud doba jejich zpracování přesáhne 0,5 hodiny. Data a výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatky.

Manipulační poplatky za asistenci při výdeji dat jsou uvedeny v "Ceníku dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy".

 

Další užití veškerých vydaných dat a výstupů se řídí "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy" (příloha č. 4 Pravidel).

 

Poskytování dat a výstupů odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi

Dle Článku III. „Pravidel“ poskytuje IPR Praha odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím  zřízeným hlavním městem Prahou a příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi poskytuje IPR Praha data a výstupy standardním způsobem bezplatně na základě písemné žádosti, uvedené v příloze č. 1 Pravidel podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným zmocněním.

 

Poskytování dat a výstupů státním orgánům

Dle Článku IV. „Pravidel“ poskytuje IPR Praha státním orgánům data a výstupy ve standardním režimu bezplatně na základě písemné "Žádosti o poskytnutí dat a výstupů státním orgánům" (příloha č. 2 Pravidel) podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným zmocněním.

Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci

Odběratelům (i zahraničním), kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci při vzájemném poskytování dat a datových výstupů, poskytuje dodavatel data a výstupy v individuálním režimu podle této smlouvy; data a výstupy mimo rámec této smlouvy jsou poskytovány za manipulační poplatky a ceny stanovené ceníkem.  (Článek  V., "Pravidel").


Poskytování dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím a studentům

Studentům vzdělávacích institucí (i zahraničních) poskytuje IPR Praha data a výstupy bezplatně na základě písemné  "Žádosti o bezplatné poskytnutí dat a výstupů studentům vzdělávacích institucí" (příloha č. 3.1 Pravidel). Veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím pro účely vědy a výzkumu poskytuje IPR Praha  data a výstupy  bezplatně na základě písemné "Žádosti o poskytnutí dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím" (příloha č. 3.2). Studentům a veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím poskytuje IPR Praha data a výstupy bezplatně dle Článku VI. Pravidel a to ve standardním režimu dle čl. I odst. 4 písm. b) Pravidel.


Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří s dodavatelem nemají uzavřenou smlouvu o spolupráci

Odběratelé, kteří nemají s IPR Praha uzavřenou smlouvu o spolupráci platí za data a výstupy manipulační poplatky stanovené "Ceníkem" dle Článku VII "Pravidel".


Licenční podmínky

Spolu s daty a výstupy odběratel obdrží "Předávací protokol", ve kterém  souhlasí s "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy".
Při porušení "Licenčních podmínek" bude odběratel postihován podle zákona.

 

Kontakty na výdejní pracoviště