Information about the distribution of data

31.03 2015

Find out what rules apply to the distribution of data and maps, about licensing conditions, prices, contact information of distribution centers, and the e-shop. Find out how to turn over geodetic documentation of completed construction projects.

Poskytování dat

Pro drobné výdeje dat je určena aplikace eShop. Tato aplikace umožňuje výdej a distribuci základních dat digitálních mapových podkladů, jakými je Digitální mapa Prahy, Ortofotomapa, data územního plánu a další podklady. Aplikace je řešena formou intuitivního průvodce. V jednotlivých krocích provádí výběr dat a distribučních formátů (podporována je většina nejběžnějších vektorových CAD i GIS formátů a základní rastrové formáty), výběr území, forma platby manipulačního poplatku (převodem na účet nebo platební kartou) a zápis kontaktních údajů. Aplikace umožňuje průběžně sledovat stav vyřízení objednávky. Aplikace je přístupná na adrese http://eshop.urm.cz

Poskytování dat URM se řídí "Pravidly pro poskytování dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy" uvedenými v "Příloze č.1 k usnesení Rady HMP č. 1724 ze dne 1/11/2011".
V "Pravidlech" je uveden přehled dat a výstupů, které jsou ve správě URM a pro které je URM distributorem (DKM, ZUZI).
Data a standardní datové výstupy pro koncové odběratele poskytuje URM za manipulační poplatky uvedené v "Ceníku dat výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy". Data třetích stran (DKM ČÚZK) jsou poskytována dle samostatného ceníku.

Poskytování MHMP, MČ a jimi zřízeným organizacím

Dle Článku 3 "Pravidel" odbory Magistrátu hl.m. Prahy, městské části a p.o. zřízené hlavním městem Prahu nebo MČ mají data, standardní výstupy a související služby bezplatně na základě písemné "Žádosti o bezplatné poskytnutí dat a výstupů z datových souborů URM" (ve formátu DOC), kterou musí vyplnit a podepsat vždy jako "Žadatel", a to i v případě, kdy pověřuje na základě smlouvy s ním uzavřené jinou právnickou osobu k vyzvednutí bezplatných dat (bod. 2 "Žádosti"). Požadovaná data si “Žadatel” vyzvedne na základě “Protokolu pro výdej bezplatných dat“ a svým podpisem potvrdí převzetí dat a souhlas s "Podmínkami pro bezplatné poskytování dat URM”, které jsou v příloze Protokolu. Podmínky pro bezplatné poskytování dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na základě žádosti

Poskytování smluvním partnerům

Partnerům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dat a datových výstupů nebo smlouvu o spolupráci s URM, poskytuje URM data a výstupy v individuálním režimu podle této smlouvy (Článek 4, "Pravidel").

Poskytování pro účely vzdělávání a výzkumu

Studentům vzdělávacích institucí (i zahraničních) poskytuje URM data a výstupy bezplatně v souladu s Žádostí o bezplatné poskytnutí dat pro vzdělávací účely ( ve formátu DOC)". Výzkumným a vzdělávacím institucím pro účely vědy a výzkumu poskytuje URM na základě smlouvy o poskytování dat bezplatně (Článek 5 "Pravidel").

Poskytování ostatním odběratelům

Orgány veřejné správy a další koncoví odběratelé, kteří nemají uzavřenou smlouvu s URM platí za data a výstupy manipulační poplatky stanovené " Ceníkem". dle Článku 6 "Pravidel".

Licenční podmínky

Spolu s daty a výstupy odběratel obdrží "Předávací protokol", ve kterém se zavazuje nevydávat data dalším zájemcům a zabezpečit je proti zneužití a využití další osobou. Poruší-li odběratel tuto povinnost, nahradí URM smluvní pokutu ve výši stonásobku manipulačních poplatků.