Bonita klimatu z hlediska míry zastavěnosti území

back to list

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla kombinací vrstvy vegetačního pokryvu a rastrové vrstvy urbanizace, která byla vytvořená z uzlových bodů 25x25 m. Pro každý bod se vypočítal poměr ploch zástavby ve čtverci 100 x 100 m k celkové ploše zájmového území. Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 26.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(419.2 KB)

Download

GML
(375.6 KB)

Download

Shapefile
(357.7 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.5 MB)

Download

DXF
(547.8 KB)

Download

GML
(498.7 KB)

Download

Shapefile
(356.4 KB)