Bonita klimatu z hlediska znečištění ovzduší

back to list

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR. Vrstva vznikla kombinací rozložení polí koncentrací NO2 a PM10. Výsledná vrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 23.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(1.1 MB)

Download

DXF
(439.8 KB)

Download

GML
(342.3 KB)

Download

Shapefile
(382.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(1.2 MB)

Download

DXF
(577.1 KB)

Download

GML
(487.9 KB)

Download

Shapefile
(373.8 KB)