Bonita klimatu z hlediska přirozené ventilace území

back to list

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla váženou kombinací vrstvy topografickcýh překážek v 8 směrech proudění a vrstvy četností větru v těchto směrech.Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 23.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(374.4 KB)

Download

DXF
(168.3 KB)

Download

GML
(121.5 KB)

Download

Shapefile
(129.6 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(436.1 KB)

Download

DXF
(218.5 KB)

Download

GML
(174.2 KB)

Download

Shapefile
(130.1 KB)