Bonita klimatu

back to list

Bonita klimatu - komplexní charakteristika dle všech hodnocených klimatologických hledisekData byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Výsledná mapa bonity vznikla na základě váženého průměru dílčích map pomocí mapové algebry.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 22.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(199.9 KB)

Download

DXF
(92.5 KB)

Download

GML
(62.9 KB)

Download

Shapefile
(64.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(230.6 KB)

Download

DXF
(115.1 KB)

Download

GML
(85.0 KB)

Download

Shapefile
(63.8 KB)