Vymezení zastavitelného území (územní plán)

back to list

Vymezení zastavitelného území (územní plán).- zastavitelné území;- nezastavitelné území.Zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu využití, jež je stanoveno územním plánem. Nezastavitelné území nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území.

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update: 11.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

DXF
(6.9 MB)

Download

GML
(7.7 MB)

Download

Shapefile
(7.3 MB)

S-JTSK

Download

DXF
(9.0 MB)

Download

GML
(9.4 MB)

Download

Shapefile
(7.0 MB)