Bonita klimatu z hlediska rychlosti proudění

back to list

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla interpolací uzlových bodů rychlosti větru v hladině 10 m nad terénem.Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Contact: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Last update: 26.02.2019
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(458.5 KB)

Download

DXF
(137.8 KB)

Download

GML
(115.7 KB)

Download

Shapefile
(108.0 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(472.5 KB)

Download

DXF
(177.8 KB)

Download

GML
(154.5 KB)

Download

Shapefile
(108.5 KB)