Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.


Ovzduší

Voda

Krajina

Hluk

Geologie

Klima

Odpady

Nástroje politiky/Ochrany ŽP

Imisní mapy

Imisní mapy průměrných ročních a krátkodobých (denní, hodinové) koncentrací znečištění ovzduší polutanty CO, SO2, NO2, NOx (oxidů dusíku), benzenu, polétavého prachu (PM10 a PM2.5), O3, B[a]P). Rovněž je prezentována mapa průměrného ročního indexu kvality ovzduší, který vychází z překračování imisních limitů v území. Informace pochází z pravidelné aktualizace Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: březen 2023 Prezentovaný stav: 2021

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Imise v referenčních bodech, pětileté imisní průměry

Aplikace prezentuje výsledky modelování kvality ovzduší v síti výpočtových bodů (model ATEM) a pětileté průměry imisních koncentrací v síti 1 x 1km.
Z referenčních bodů lze vyčíst informace o vypočtených imisích jednotlivých polutantů (CO, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, benzen, B[a]P, O3) a rovněž podíl jednotlivých zdrojů (bodové, liniové, plošné) na vypočtené imisní zátěži. Informace pochází z pravidelné aktualizace Modelového hodnocení kvality ovzduší Prahy. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: únor 2023. Prezentovaný stav: 2021.
V rámci pětiletých průměrů imisních koncentrací v síti 1 x 1km je mapováno znečištění PM10, PM2.5, NO2, benzenu, arsenu, benzo(a)pyrenu, SO2, olova, niklu a kadmia. Sledované období: 2017 - 2021, 2016 - 2020 Poslední aktualizace: listopad 2022. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Emise z dopravy

Aplikace prezentuje zdroje znečišťování ovzduší spojené s automobilovou dopravou. Prezentovány jsou jak emise z vybraných úseků silniční sítě a křižovatek, tak z dalších speciálních zdrojů (autobusové terminály, portály a výduchy silničních tunelů, parkoviště, garáže). Informace pochází z pravidelné aktualizace Modelového hodnocení kvality ovzduší Prahy. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: únor 2023. Prezentovaný stav: 2021

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Emise ze stacionárních zdrojů

Aplikace prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3 a lokální topeniště). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, BaP, skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, CO2ekv). Měrné emise jsou vypočítány pro stacionární zdroje celkem na plochu městské části. Aktualizace 2022. Stav dat 2021.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Vyjmenované stacionární zdroje znečištění - výkon, palivo

Aplikace prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: prosinec 2022. Prezentovaný stav: r. 2021.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Nejsou žádné položky v této kategorii

Ochrana přírody a krajiny

Aplikace prezentuje aktuální stav územní a druhové ochrany na území hl. m. Prahy, konkrétně hranice Chráněné krajinné oblasti Český kras, vymezení maloplošných zvláště chráněných území včetně jejich ochranného pásma, evropsky významné lokality vyhlášené v rámci agendy Natura 2000, vyhlášené přírodní parky, památné stromy, významné krajinné prvky a další území a lokality přírodovědné hodnotné, například výskytem zvlášť chráněných organismů. Rovněž je prezentováno navržené vymezení územního systému ekologické stability od jeho lokální až po nadregionální úroveň. Dále jsou prezentovány informace o vegetačním pokryvu v území. Z tzv. Vegetační mapy Prahy, která vznikala v letech 1994 - 2005 jsou prezentovány kategorie převládajícího porostu a zastoupení jednotlivých druhů dřevin.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Ing. Antonín Paduán, paduan@ipr.praha.eu

Hluková mapa

Aplikace prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či nepřímo souvisejících s problematikou hluku. Základní informační vrstvy hlukové mapy prezentující hladiny hluku ve dne a v noci (deskriptory LAeq16h a LAeq8h, ve výšce 4m) z povrchové dopravy, stav 2016 (IPR, 2017) a Strategickou hlukovou mapu 2022 pro deskriptor Ldvn a Ln (Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v r. 2022). Dále jsou prezentovány tzv. Oblasti ticha, které vymezuje Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha (MHMP, 2016). Mapa je dále doplněna o ochranné hlukové zóny letiště Praha - Ruzyně, které definují pravidla výstavby v rámci těchto zón. (Letiště Praha, 2023) a o prvky protihlukové ochrany (IPR, 2019).

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Geologie a radonové riziko

Aplikace prezentuje míru přirozeného radonového rizika geologického podloží, geologické jednotky, geologická rizika a ložiskovou ochranu na území hl. m. Prahy.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Vsakovací mapy

Aplikace prezentuje území Prahy kategorizované z hlediska vsakovacích schopností povrchu a podloží. Mapa je doplněna o ochranná pásma vodních zdrojů, území vhodné pro hloubkové vsakování, území s oscilující hladinou podzemní vody.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Inženýrskogeologické mapy

Unikátní aplikace dává uživateli možnost podívat se pod povrch Hlavního města Prahy. V aplikaci jsou zpřístupněny naskenované výkresy podrobného inženýrskogeologického mapování, které na území Prahy probíhala od roku 1969 do konce 20. století (některé mapové listy byly aktualizovány po roce 2007). Uživatel má k dispozici 4 typy výkresů - mapu geologických poměrů, mapu mocností pokryvných útvarů, mapu hydrogeologických poměrů a mapu dokumentačních bodů. Součástí aplikace je také legenda a odkaz do badatelny IPR Praha, kde je možné si prohlédnout daný mapový list s doplňujícími údaji o jeho pořízení.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Mapa bonity klimatu

Aplikace prezentuje mapu bonity klimatu Prahy včetně dílčích klimatických map: oslunění, přirozené ventilace území, rychlosti proudění, četnosti bezvětří, imisní zátěže území a zastavěnosti území. Mapy pro IPR Praha zpracoval Český hydrometeorologický úřad v r. 2008.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Nakládání s komunálním odpadem

Aplikace prezentuje sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu a další vybraná zařízení pro nakládání s komunálním odpadem v Praze. Dále je prezentován systém svozu komunálního odpadu dle územní působnosti firem (svozové oblasti). Další vrstvy jsou postupně doplňovány. Data aplikace jsou aktualizována dle potřeby. Poslední aktualizace: červenec 2023. Obsahový garant: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení odpadů, e-mail: ocp@praha.eu

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

IPPC - Integrované povolení

Aplikace prezentuje zařízení podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízeních zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městské části, IČ provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení. Údaje jsou průběžně aktualizovány. Obsahový garant: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu