3D model Prahy

18. 03. 2019

Hlavní město Praha disponuje detailním digitálním 3D modelem zástavby, terénu a zeleně pro celé své území. 3D model je důležitým podkladem při koncepčním plánování výstavby, výškových regulacích a územním rozhodování. Model vznikal fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých snímků v letech 2000 až 2008. Poslední aktualizace dat zástavby proběhla v roce  2016 a dat terénu v roce 2018. Přesnost modelu zástavby je minimálně 0,5 m a přesnost modelu terénu minimálně 1 m. Model zástavby je pravidelně aktualizován, aby byla zajištěna stálost jeho kvality.

Data jsou používána v různých webových aplikacích a dají se prohlédnout na tomto odkazu:  https://app.iprpraha.cz/apl/app/model3d/. Také jsou (s výjimkou dat zeleně) k dispozici ke stažení v režimu OPENDAT.

Digitální model terénu

Digitální model terénu (DTM) zobrazuje zemský povrch bez vegetace, budov a dalších antropogenních útvarů. Model vznikl na základě leteckých snímků z roku 2010 doplněných o podrobná měření pro tvorbu 3D technické mapy, která proběhla v některých, především záplavových, územích v letech 2005–2008. Poslední aktualizace proběhla v roce 2018. Obecná přesnost modelu terénu je minimálně 1 m, protože při zpracování byly zanedbány terénní stupně menší než 1 m. V některých územích byla použita podrobná měření, která dosahují až 3. třídy přesnosti, tedy střední souřadnicová chyba měřených bodů je 14 cm. Model svou přesností vyhovuje pro použití na mapách v měřítku 1 : 5000. Součástí modelu jsou, kromě měřených bodů terénu ve čtvercové síti v intervalu 30 m, také povinné terénní hrany, jako například hrany a paty svahů, hřbetnice a údolnice. Pro menší měřítka a větší území lze použít Generalizovaný digitální model terénu (GDMT).

3D model Prahy

Oba modely jsou k dispozici ve formě nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN a ve formě rastru. Je možné použít i odvozenou datovou sadu vrstevnic v intervalech 1 m, 2 m a 5 m.

Dostupné formáty DTM a GDTM: ASCII, Atlas, DGN, DXF, ESRI TIN, ESRI GRID
Dostupné formáty vrstevnic: DGN, DWG, SHP

3D model zástavby

Model zástavby je tvořen budovami na celém území Prahy. Pořizování modelu probíhalo v letech 2001 až 2008, po poslední aktualizaci odpovídá model stavu území v roce 2016.  Základními vstupními daty pro jeho tvorbu byly lomové body střech a svrchních částí budov, jejichž prostorové souřadnice se získávaly fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků. Jednotlivé budovy byly poté poloautomaticky domodelovány v prostředí Microstation a převedeny do 3D shapefile. Přesnost modelu je minimálně 0,5 m.

Každý objekt je složen z klasifikovaných desek a určen identifikačním číslem budovy.  Desky se dělí do 8 skupin – svislé obvodové plochy, vodorovné střešní plochy, šikmé střešní plochy, dílčí plochy kruhových střešních ploch, vikýře a střešní nástavby, komíny, význačné věže na střeše, výtahy a větrání a klimatizace.

3D model zástavby

Kvůli velkému objemu dat je 3D model zástavy rozdělen na části podle mapových listů 1 : 5000. Mosty tvoří samostatnou datovou sadu pro celé území Prahy.

Dostupné formáty 3D modelu zástavby: SHP, DGN, DWG, MULTIPATCH (podle identifikačních čísel budov)

3D model zeleně

Zeleň je reprezentována jednotlivými objekty, pro které je použit zjednodušený 3D model stromu v různé velikosti. Data byla získána fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých snímků. Zaměřovaly se areály parkové zeleně, liniová zeleň od šířky a výšky 4 m a významné samostatně stojící stromy. Model zeleně vznikal paralelně s modelem zástavby, ale již nebyl aktualizován.

3D model zeleně

Kromě 3D modelu stromů je model zeleně k dispozici také ve formě bodů s atributy absolutní a relativní výška a typ zeleně.

Dostupné formáty 3D modelu zeleně: SHP

Digitální model povrchu

Od roku 2015 je  k dispozici digitální model povrchu (DSM), který vznikl metodou autokorelace obrazových bodů z leteckých měřických snímků. Digitální model povrchu na rozdíl od digitálního modelu terénu zobrazuje zemský povrch včetně všech objektů, které se na něm nacházejí. Tento nový typ digitálního modelu poskytuje lepší rozlišení a větší podrobnost, jeho přesnost je 0, 25 metrů.  Využívá se především při aktualizaci stávajících 3D modelů a jako velmi detailní podklad pro analýzy a vizualizace. Model povrchu je aktualizován v ročním intervalu.

Digitální model povrchu

 

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Paduán, paduan@ipr.praha.eu