Digitální forma územního plánu sdíleného útvaru hl. m. Prahy

14. 12. 2010

Informace o obsahu a digitální formě výkresové části Územního plánu hl. m. Prahy (dále ÚP hl. m. Prahy). Přehled výkresů, aktualizace ÚP hl. m. Prahy formou změn a úprav. Bližší popis datového modelu a datových vrstev funkčního využití území dostupných prostřednictvím Opendat a aplikace eVýdej IPR Praha.

Úvod:

Data ÚP hl. m. Prahy vznikala v rámci tvorby návrhu ÚP před rokem 1999, kdy současný ÚP nabyl platnost.

Z hlediska původu je možné data rozdělit do třech skupin, jednak data přebraná ze základního mapové díla tvořící polohopisná data, data přebíraná od poskytovatelů doplňovaná o návrhový horizont. V neposlední řadě data s vlastním návrhem vzniklá dobově na IPR Praha jako urbanistický plánovací výstup.

Data územního plánu se skládají z několika datových množin, které mají odlišný původ a proces zařazení do finálního datového modelu platného stavu ÚP hl. m. Prahy. Současně tato data stále prochází průběžnou aktualizací, která odráží proces projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace, tj. změn a úprav ÚP hl. m. Prahy.

Platnost dat a jejich aktualizace:

Platnost dat ÚP hl. m. Prahy a udržování jeho platného stavu úzce souvisí s procesem přijímání změn a úprav územního plánu. Aktualizace platného stavu ÚP o jednotlivé vlny změn a schválených úprav probíhá s jistou časovou rezervou po ukončení samotného schvalovacího procesu.

Datum platnosti aktualizovaného stavu ÚP hl. m. Prahy je následně odvozený od poslední přijaté změny, resp. úpravy, která byla do aktuálního stavu zapracována . Minimálně však k 1. lednu aktuálního kalendářního roku. Pravidelně dochází ročně ke čtyřem aktualizacím platného znění. Vždy k prvnímu dni aktuálního roku probíhá kompletní aktualizace nejen datového modelu, ale i rastrových výkresů a služeb nad nimi vytvořených. Kvartálně je aktualizován vektorový datový model o všechny schválené změny a úpravy vydané v průběhu kalendářního roku.

Poskytování dat územního plánu:

Poskytována jsou obecně veškerá data územního plánu v rastrové podobě (data výkresů) i vektorové podobě (zdrojová data pro sestavení výkresů) formou Opendat i přes aplikaci eVýdej. Nejčastěji využívanými daty jsou vedle rastrových dat vektorová data funkčního využití území.

Vektorové formáty

Základní vektorové formáty pro implementaci databázového schématu platného ÚP hl. m. Prahy jsou ESRI File Geodatabase, případně ESRI SDE Geodatabase (ve verzi ArcGIS 10.6.1.).

Data územního plánu jsou v rámci Opendat poskytována ve formátech SHP a DXF. V aplikaci eVýdej je možné data získat i v jiných formátech pro CAD aplikace (DGN, DWG, VTX). Při výdeji do jiných formátů než ESRI shapefile nejsou exportovány databázové údaje související s datovými objekty (atributové údaje).

Rastrové formáty

Jednotlivé dlaždice rastrů odpovídají jednotlivým mapovým listům výkresů ÚP. Vcelku je 13 základních mapových listů, na kterých se nacházejí jednotlivé části území hl. m. Prahy. Pro generování bezešvé mapy pro potřeby mapových aplikací je počet mapových listů a tím i rastrových dlaždic celkem 16 se třemi prázdnými mapovými listy ve formátu TIFF.

Rastrové formáty se generují v těchto datových typech:

 • TIFF - 1016 dpi: výkresy V04, V05, V20, V25, V36, V37, ostatní 508 dpi
 • PDF/A - 300dpi
 • PNG - 300dpi

Rastrové formáty, zejména TIFF jsou následně využíváni jako vstup pro tvorbu rastrových kompozic – Mosaic Datast, které se využívají pro tvorbu rastrových služeb využívaných v mapových aplikacích pro prezentaci obsahu ÚP, konkrétně její výkresové části.

Struktura dat digitální formy Územního plánu hl. m. Prahy:

Územní plán hl. m. Prahy je reprezentován jednotlivými výkresy ÚP (rastrová forma) a datovými vrstvami se shodnou množinou sledovaných vlastností – atributů, seřazených dle profesní - tematické příslušnosti do dílčích skupin - geodatabází, resp. podmnožin vymezených názvy (vektorová forma).

Datový model platného ÚP má pevnou strukturu především z hlediska vazby na jednotlivé jevy ÚP a výkresy, které reprezentují a naplňují. Součástí modelu jsou i původní data polohopisu z roku 1999, která nejsou aktualizována.

Seznam jednotlivých výkresů ÚP hl. m. Prahy:

V04 – Plán využití ploch

V05 – Doprava

V09 – Vodní hospodářství a odpady

V10 – Energetika

V11 – Přenos informací a kolektory

V19 – Územní systém ekologické stability

V20 – Vyhodnocení záborů ZPF  a PUPFL LPF

V25 – Veřejně prospěšné stavby

V31 – Podrobné členění ploch zeleně

V33 – Kategorizace záplavových území

V36 – Bydlení v centrální části města

V37 – Vymezení zastavitelného území

Součástí výkresové části ÚP jsou i výkresy, které neprocházejí aktualizačním procesem, ale jsou ve schválené formě z roku 1999, konkrétně: V26 – Bydlení, V28 – Ostatní nebytové funkce, V29 – Sport a rekreace, V30 – Systém zeleně, V35 – Památková ochrana, V38 – Ochranná pásma a chráněná území.

Geodatabáze s tematicky rozdělenými daty

Datový model platného ÚP hl. m. Prahy je implementovaný do geodatabázového schématu postaveného na sedmi geodatabázích primárně ve formátu file.gdb nebo SDE.gdb. Jednotlivé geodatabáze obsahují všechna data, která vytvářejí obsah jednotlivých výkresů územního plánu. Zároveň tvoří konkrétní platné datové znění územního plánu.

UPn_R_DMP.gdb

- data s polohopisem a správním členěním pro území hl. m. Prahy

UPn_R_DOPRAVA.gdb

- data s dopravní infrastrukturou

UPn_R_LIMITY.gdb

- data limitů využití území

UPn_R_PVP.gdb

- data plánu využití ploch s funkčním využitím území

UPn_R_TV.gdb

- data technické infrastruktury a vodstva

UPn_R_VPS.gdb

- data s veřejně prospěšnými stavbami

UPn_R_ZELEN.gdb

- data zeleně, záborů a ochrany krajiny

Datové vrstvy

Jednotlivé datové vrstvy (třídy prvků) v rámci tematických geodatabází mají odvozené názvy podle názvu geodatabáze, kde prefix tvořený prvními třemi znaky názvu datových vrstev oddělený podtržítkem tvoří zkratku příslušné geodatabáze , z které vrstva pochází. Všechny části názvu vrstev jsou oddělené podtržítkem. Další část názvu vrstvy může být tvořená zkratkou podskupiny dat tvořících vnitřní členění zdrojové geodatabáze na menší podcelky (další tři znaky oddělené podtržítkem), nebo vlastním názvem vrstvy. Poslední část je tvořená příponou se zkratkou definující typ geometrie příslušné datové vrstvy (_b: bodová vrstva; _l: liniová vrstva; _p: plošná vrstva).

Seznam všech prefixů (odvozených od názvů zdrojových geodatabází) a dalších datových podskupin (5. až 8. znak se zkratkami těchto datových podskupin v rámci zdrojových geodatabází - nepovinné) v názvech datových vrstev platného ÚP:

 • DMP_ Data digitální mapy Prahy (UPn_R_DMP.gdb)
 • DOP_ Data dopravní infrastruktury (UPn_R_DOPRAVA.gdb)
 • LIM_ Data limitů (LIMITY.gdb)
  • PAM_památkové limity
  • OPK_ limity ochrany přírody a krajiny
  • GEO_ geologické limity
  • DOP_ dopravní limity
  • TVE_ limity dopravní infrastruktury - energetika
  • TVI_ limity dopravní infrastruktury – spoje
  • TVV_ limity dopravní infrastruktury – voda
 • PVP_ Data plánu využití ploch s funkčním využitím území (UPn_R_PVP.gdb)
 • TVE_ Data dopravní infrastruktury – energetika (UPn_R_ TV.gdb)
  • ELE_ elektrická infr.
  • PLN_ plynovody
  • TPL_ tepelná infr.
 • TVI_ Data dopravní infrastruktury – spoje (UPn_R_TV.gdb)
  • KAB_ kabelová infr.
  • RAD_ rádiová infr.
 • TVV_ Data dopravní infrastruktury – voda (UPn_R_TV.gdb)
  • KNL_ kanalizace
  • ODP_ odpadová infr.
  • VDS_ vodstvo
  • VDV_ vodovody
 • VPS_ Data veřejně prospěšných staveb (UPn_R_VPS.gdb)
 • ZEL_ Data zeleně (UPn_R_ZELEN.gdb)
  • PVP_ zeleň odvozná z plánu využití ploch
  • ZO_ zóny ochrany přírody
  • ZPF_ zemědělský půdní fond

Struktura standardních výdejových sad

Funkční využití území – reprezentované tematickými vrstvami: plochy, linie, body.

Seznam tematických vrstev a jejich charakteristika je popsána v příloze společně s podrobným popisem a kódy funkčního využití území.

 

Charakteristika předávaných dat

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Irová, irova@ipr.praha.eu