Vývoj technické mapy Prahy

30. 11. 2022

Historický vývoj mapování v Praze od roku 1600 až do současnosti v kostce.

Historie mapování Prahy je velmi dlouhá. Nejstarší dochovaná mapa Prahy je datována kolem roku 1600. Následuje řada map známých i neznámých autorů. Z těch známých jmenujme zemského měřiče Šimona Podolského z Podolí u Olomouce (16??), zemského měřiče Samuela Globice z Bučína (1650), Mauritia Vogta (1712), Jana Kryštofa Müllera (1717), Johanna Jakoba Lidla (1742) nebo Josepha Daniela von Hubera (1769). Jednalo se ale o jednorázová díla.

Po vzniku Hlavního města Prahy v roce 1784 spojením čtyř pražských měst se v „Městském úřadě“ v roce 1799 objevuje přísežný zeměměřič Antonín Musil a po něm řada dalších. V roce 1883 byl zřízen samostatný stavební úřad s oddělením geometrickým. Zde se objevuje i významný pražský zeměměřič Alfred Hurtig, který mimo jiné se svým projektem zvítězil v soutěži na asanaci Josefova. Vedle geometrického oddělení pracovali zeměměřiči i v „Asanačním úřadě“, „Kanceláři kanalisační“ a „Kanceláři společné vodárny“. Prováděli nová měření Prahy a vydávali orientační plány. Z těch, které má IPR Praha k dispozici jmenujme „Polohopisný plán královského hlavního města Prahy“ (1884), „Plán polohy a výšek král. hlavního města Prahy, předměstí a přilehlých obcí“ (1889), „Orientační plán král. hl. města Prahy a obcí sousedních“ (1909-1914), „Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím“ (1928-1924) nebo „Orientační plán hlavního města Prahy“ (1938). V době druhé světové války pracovníci „Měřického úřadu společně s finanční správou provedli nové mapování pro založení operátu pozemkového katastru. Tyto novoměřické mapy v měřítku 1 : 1 000 byly svou kvalitou, přesností a spolehlivostí šetření hranic unikátní a i v republikovém měřítku ojedinělé.

Měřický úřad byl v roce 1949 bez náhrady zrušen a tím skončilo systematické celoplošné mapování Prahy. Ne však na dlouho. Potřeba podrobných mapových podkladů vedla počátkem šedesátých let k postupnému návratu geodetů do služeb města.

Technickohospodářské mapování 1960-1969

Rostoucí potřeba mapových podkladů pro technickou a hospodářskou sféru vedla koncem 50. let 20. století k vypracování koncepce tzv. technickohospodářského mapování v měřítkách
1 : 1 000, 1 : 2 000 a 1 : 5 000.

Technickohospodářské mapy byly jako státní mapové dílo pořizované pro technické a hospodářské účely od roku 1961 do roku 1981. Na rozdíl od dosavadních katastrálních map obsahovaly polohopis a výškopis a byly tedy vhodné i pro projektové a další technické práce. Mapa obsahovala body polohového a výškového bodového pole, pozemky, budovy a technická zařízení trvalého rázu. Výškopis se vyjadřoval vhodnou kombinací kótování, vrstevnic a technických šraf. V rozsahu potřebném pro konkrétní účel mapa navíc obsahovala další předměty měření. Tvorbu zajišťoval Český úřad zeměměřický a katastrální.

Technická mapa Prahy 1964-1988

Tvorba a údržba Technické mapy Prahy (TMP) byla zahájena Útvarem hlavního architekta (ÚHA), atelierem geodézie, v roce 1964. Mapa byla vytvářena v měřítku
1 : 500 a obsahovala polohopis, výškopis, popis a jednotlivé inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, teplovod, elektrické a sdělovací kabely, potrubní pošta). Tvorba se řídila normou ČSN 01 3410 „Mapy velkých měřítek“.

V roce 1988 bylo mapováním pokryto 60% území města Prahy a tvorba i údržba Technické mapy Prahy byla ukončena. Pro pokrytí celého území města je Technická mapa Prahy doplňována mapami technickohospodářského mapování. Tvorbu prováděla Geodézie n. p. a údržbu zajišťoval ÚHA.

Přestože tato mapová díla nejsou již téměř dvacet let aktualizována, je o ně i v dnešní době zájem ze strany stavebníků a projektantů, zejména co se týká informací o průběhu historických inženýrských sítí.
Originály map jsou částečně uloženy v archivu IPR Praha a Archivu hl. m. Prahy. Jejich skenování, ořezání a souřadnicové připojení zajišťoval Institut městské informatiky Praha (IMIP) a návazně Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM).

Digitální technická mapa 1984-1996

S rozvojem výpočetní techniky bylo v roce 1984 zřízeno v rámci Racionalizačně informačního střediska Národního výboru hl. m. Prahy (RIS NVP) oddělení pro tvorbu digitální technické mapy a v roce 1986 přijata vyhláška hl. m. Prahy, o jednotné evidenci technického vybavení hlavního města Prahy a Digitální technické mapě Prahy (č. 8/1986). Při tvorbě technologie byl využit stávající software Zeměměřického ústavu (ZÚ) - MAPA 2, určený pro tvorbu a kresbu tiskových podkladů katastrálních map. Pracovníky RIS NVP byl systém rozšířen o funkce správy a údržby mapy. V této etapě byla rozpracována zkušební katastrální území Vinohrady a Vršovice.

Jednotná digitální mapa Prahy 1996-2007

Při reorganizaci městské správy kolem roku 1990 byl RIS NVP zrušen a vznikl Institut městské informatiky Praha (IMIP). V jeho rámci bylo vytvořeno Středisko městské geodézie, do kterého dále přešla skupina pracovníků z oddělení ÚHA zajišťující údržbu TMP. Souběžně IMIP převzal oddělení rušené Geodezie n. p., zabývající se tvorbou Základní mapy velkého měřítka (ZMVM). V IMIP byla využita stávající technologie MAPA 2 a před rokem 2000 vyvinuta ve spolupráci se společností GEPRO, spol. s.r.o. technologická linka MAPA 3, která již nebyla vázána na sálový počítač ZÚ. Digitalizace a doměření území celé Prahy bylo dokončeno v roce 2002. Jednotná digitální mapa Prahy obsahovala v jednotném datovém modelu Digitální obraz katastrální mapy a Digitální technickou mapu.

Digitální mapa Prahy 2007-2013

V roce 2006 byl IMIP zrušen a část geodetického oddělení převedena do Útvaru rozvoje hl. m. prahy (ÚRM). S ohledem na potřebu těsnějšího propojení se stávajícími aplikacemi ÚRM a outsourcingový přístup byla zpracována nová generace mapy, jejímž základním znakem bylo oddělení vedení a správy Digitálního obrazu katastrální mapy od Digitální technické mapy. Nový projekt nesl název Digitální mapa Prahy (DMP). V rámci DMP byla zcela nově vytvořena také tzv. Mapa technického využití území, která představuje nejpodrobnější rozlišení ploch dle jejich využití na území hl. m. Prahy. Projekt DMP byl realizován v letech 2008-2013, realizaci zajišťovalo sdružení firem NESS Czech, a.s. a T-MAPY, spol. s.r.o. V listopadu 2013 došlo k transformaci URM na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha).

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy od roku 2014

Po ukončení projektu DMP a souběžné transformaci URM na IPR Praha byl zahájen projekt zajištění dalšího pokračování správy základního mapového díla pro hl. m. Prahu. V prosinci 2013 bylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno základní zadání obsahového standardu a kvality Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy (DMVSP). Rozhodující částí DMVSP je Digitální technická mapa Prahy. Správa a aktualizace technické mapy je zajišťována IPR Praha, realizaci technologie zajišťuje společnost TKP Geo a HEXAGON (INTERGRAPH CS s r.o.).

 

Kontaktní osoba: Bc. Vojtěch Hříbal, hribal@ipr.praha.eu