Základní mapa Prahy 1 : 25 000

18. 03. 2019

Základní mapa Prahy (dále ZMP 25) je jednotným referenčním mapovým podkladem pro pořizování a prezentaci tematických vrstev a polohopisných dat pro mapy středních měřítek. Slouží jak pro vnitřní potřeby hlavního města Prahy, tak pro prezentaci důležitých informací směrem k veřejnosti.

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 (dále ZMP 25) je vytvořena generalizací podkladů z Digitální technické mapy Prahy – zejména Mapy technického využití území a dalších vstupů, které jsou základem pro tvorbu referenčního kartografického výstupu hl. m. Prahy v měřítku 1 : 25 000.

Generalizované bloky jsou doplněny o kartografické zobrazení vybraných liniových a bodových prvků polohopisu a anotační prvky místního a pomístního názvosloví.
ZMP 25 obsahuje vrstvy plošné a liniové. Plošnou vrstvu tvoří bloky, plochy souvisle pokrývající zájmové území hl. m. Prahy a nejbližší okolí, kategorizované na základě klasifikačního schématu Mapy technického využití území.  Liniové vrstvy tvoří osy vodních toků, železničních tratí, tunelů a dále osy a krajnice generalizovaných bloků komunikací.

Z datových vrstev ZMP 25 je možné vytvořit širokou paletu polohopisných mapových podkladů pro různá využití i měřítka, v kombinaci s dalšími daty jako např. mapy šedotónové, reliéfní, mapy s vyznačením PID, volební obvody aj.

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 a stínovaný reliéf

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 a stínovaný reliéf

 

Základní mapa 1 : 25 000 v šedotónovém zobrazení

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 v šedotónovém zobrazení

 

Základní mapa Prahy v měřítku 1 : 50 000

Základní mapa Prahy v měřítku 1 : 50 000

 

Základní mapa Prahy 1 : 10 000

Základní mapa Prahy 1 : 10 000

 

Kontaktní osoba: Ing. Helena Šetková, setkova@ipr.praha.eu