Bonita klimatu z hlediska přirozené ventilace území

zpět na seznam

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla váženou kombinací vrstvy topografickcýh překážek v 8 směrech proudění a vrstvy četností větru v těchto směrech.Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
01.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(601.6 KB)

DXF
(219.3 KB)

GML
(193.3 KB)

SHP
(135.8 KB)

WGS 84

GeoJSON
(584.4 KB)

DXF
(169.0 KB)

GML
(146.3 KB)

SHP
(135.1 KB)