Územní systém ekologické stability

zpět na seznam

Územní systém ekologické stability,dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je definován jako:„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES se skládá z biocenter,které jsou propojeny biokoridory. Tato síť je doplněna interakčnímy prvky. ÚSES je hierarchicky členěn dle velikosti a významu na nadregionální, regionální a lokální.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
20.01.2021 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(3.1 MB)

DXF
(870.2 KB)

GML
(919.4 KB)

SHP
(679.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(3.0 MB)

DXF
(646.6 KB)

GML
(721.0 KB)

SHP
(686.7 KB)