Bonita klimatu

zpět na seznam

Bonita klimatu - komplexní charakteristika dle všech hodnocených klimatologických hledisekData byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Výsledná mapa bonity vznikla na základě váženého průměru dílčích map pomocí mapové algebry.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
26.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(320.8 KB)

DXF
(116.3 KB)

GML
(98.4 KB)

SHP
(64.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(312.3 KB)

DXF
(93.9 KB)

GML
(78.3 KB)

SHP
(65.1 KB)