Vymezení zastavitelného území (územní plán)

zpět na seznam

Vymezení zastavitelného území (územní plán).- zastavitelné území;- nezastavitelné území.Zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu využití, jež je stanoveno územním plánem. Nezastavitelné území nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
21.02.2023 01:00:00

S-JTSK

DXF
(9.2 MB)

GML
(9.7 MB)

SHP
(7.1 MB)

WGS 84

DXF
(7.0 MB)

GML
(7.9 MB)

SHP
(7.4 MB)