Plán ÚSES - kritická místa

zpět na seznam

„Plán místního systému ekologické stability pro území hl. m. Prahy“ („Plán“) byl pořízen odborem ochrany prostředí (OCP) MHMP jako příslušným orgánem ochrany přírody. Jedná se o oborový podklad ve smyslu § 2 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.), který není závazným vymezením ÚSES dle stavebního zákona a příslušných územně plánovacích dokumentací (ÚPD). Všechny změny z Plánu vyplývající je nutno projednat a schválit, a to buď prostřednictvím změn platného územního plánu (ÚP SÚ HMP z roku 1999 ve znění pozdějších změn a úprav) nebo prostřednictvím připravovaného nového ÚP (Metropolitního plánu) HMP. Plán byl zpracován v návaznosti na oborový dokument MŽP ČR „Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ z roku 2018, dále na „Plán nadmístního systému ekologické stability pro potřeby aktualizace ZÚR hl. m. Prahy“, pořízený OCP MHMP v roce 2020, a na platnou metodiku MŽP ČR „Metodika vymezování ÚSES“ z roku 2017.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(135.8 KB)

DXF
(42.4 KB)

GML
(40.7 KB)

SHP
(30.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(132.9 KB)

DXF
(33.0 KB)

GML
(32.6 KB)

SHP
(29.8 KB)