Bonita klimatu z hlediska rychlosti proudění

zpět na seznam

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla interpolací uzlových bodů rychlosti větru v hladině 10 m nad terénem.Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
01.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(472.5 KB)

DXF
(177.9 KB)

GML
(154.5 KB)

SHP
(108.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(458.5 KB)

DXF
(137.9 KB)

GML
(115.8 KB)

SHP
(108.0 KB)