Inspire v hl. m. Praze

03. 03. 2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) vstoupila v platnost 15. 5. 2007. Implementace směrnice byla do českého legislativního systému provedena formou novelizace zákona č. 123/1998 Sb., a vyhláškou č. 103/2010 Sb. Infrastrukturou pro prostorové informace se rozumí prostorová data a služby založené na prostorových datech, metadata, technické požadavky, dohody o sdílení přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich využívání, procesy a postupy koordinace a sledování, využívání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Hl. město Praha je považováno za povinného poskytovatele.

Transpozice směrnice INSPIRE do právního řádu ČR je provedena novelou zákona č. 123/1998 Sb., vycházející jako zákon č. 380/2009 Sb.
Zákon č. 380/2009 Sb. o právu na informace o životním prostředí – zakotvující zřízení Národního geoportálu INSPIRE, povinné subjekty s povinností poskytovat prostorová data a metadata v souladu s požadavky směrnice INSPIRE, definice tematických okruhů dat zahrnutých v rámci směrnice, služeb, metadat, pravidel pro zpřístupnění dat a další podmínky.Technické standardy pro podrobnou specifikaci INSPIRE jsou postupně vydávány Evropskou komisí a transponovány do českého právního prostředí. Aktuální přehled procesu transpozice je k dispozici na www stránkách INSPIRE CZ – https://geoportal.gov.cz/web/guest/about-inspire. Významná jsou zejména Implementační pravidla, týkající se metadat, specifikace dat, síťových služeb, sdílení dat, monitoringu a reportingu.

Magistrát hl. m. Prahy / IPR Praha je v kontextu INSPIRE povinným subjektem ve vztahu k vybraným tematickým datovým sadám vztahující se zejména k příloze III směrnice INSPIRE

Úkoly hl. m. Prahy vyplývající ze směrnice INSPIRE

Hl. město Praha je považováno za povinného poskytovatele, který má povinnost zpřístupňovat svoje data, vést a udržovat metadata k těmto datům a provozovaným službám a tato metadata předávat na Národní geoportál INSPIRE. Garantem za tyto činnosti je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), který má tyto povinnosti vymezeny ve zřizovací listině.

Mezi základní povinnosti IPR Praha jakožto povinného poskytovatele dat INSPIRE patří:

  • vytváření, správa a aktualizace metadat prostorových dat, která jsou na IPR Praha vytvářena a povinně předávána na národní geoportál, včetně služeb, které jsou nad těmito daty provozovány
  • zřízení a provozování síťových služeb – služby vyhledávací, služby prohlížecí, služby stahování dat, služby transformační a služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech

Metadata

Problematika metadat je na IPR Praha dlouhodobě řešena. K vytváření a údržbě metadat prostorových dat jsou využívány nástroje ESRI ArcGIS (ArcCatalog). Formátem popisu metadat je ArcGIS metadata, který podporuje výstup metadatového profilu dle směrnice INSPIRE. Správa a distribuce metadat formou www katalogové služby je zajištěna s využitím extenze Esri Geoportal Server.

Vyhledávací služby

Správné vyplnění metadat je základem pro vyhledávací služby. Ty umožňují vyhledávaní souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech dle minimálně 7 kritérií, které jsou předmětem směrnice INSPIRE, a umožňují zobrazení obsahu metadat. Více o vyhledávacích službách.

Prohlížecí služby

Prohlížecí služby umožňují zobrazovat a manipulovat se zobrazitelnými prostorovými daty a zobrazovat informace o nich. Více o prohlížecích službách.

Stahovací služby a licenční podmínky

Služby stahovací umožňují stažení prostorových dat a kde je to prakticky možné, také přímý přístup přímo k nim. IPR Praha umožňuje přímé stahování dat z katalogu Open Dat či přes aplikaci E-výdej.

Poskytování a další užití veškerých dat a výstupů se řídí licenčními podmínkami.

IPR Praha jako povinný poskytovatel

Z hlediska geodat je IPR Praha povinným poskytovatelem pouze 2 témat prostorových dat dle směrnice INSPIRE – Využití území a Zařízení pro sledování životního prostředí. Strategií IPR Praha ale je vedení metadatových záznamů všech spravovaných dat a služeb, bez ohledu, zdali je IPR Praha povinným poskytovatelem, a zveřejňování těchto informací na vlastním geoportálu. Na Národní geoportál jsou harvestovány pouze povinná témata a datové sady, které mají lepší kvalitu, než datové sady povinných poskytovatelů (např. ortofotomapa) a mapové služby.

Ke stažení:

Zřizovací listina IPR Praha

Licenční podmínky pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy