Mobilní aplikace územního plánu

05. 02. 2023

Mobilní aplikace Územního plánu hl. m. Prahy umožňuje prohlížení a stahování výkresů platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vždy v aktuálně platné verzi.


Mobilní aplikace s názvem Územní plán Praha je dostupná jako standardní mapová aplikace v jednotlivých mobilních obchodech pro obě nejrozšířenější mobilní platformy současnosti (Android a Mac iOS). Mobilní aplikací chceme proniknout i do oblasti mobilních zařízení a tím zpřístupnit grafický obsah základní územně-plánovací dokumentace hlavního města Prahy i v tomto prostředí.

Obsah a funkcionalita aplikace tvoří výběr základních mapových podkladů, funkcí a nástrojů, které poskytuje i desktopová mapová aplikace Výkresů ÚP hl. m. Prahy tak, aby výslední efekt pro uživatele znamenal jednoduchý a intuitivní přístup a také užití obsahu územního plánu Prahy i v prostředí mobilních telefonů a tabletů.

Obsah mapové aplikace tvoří soubor mapových služeb se všemi výkresy územního plánu, tj. i výkresy které se v současné době už neaktualizují. Kromě samotných výkresů se zde nachází i základní vrstvy mapového díla jako jsou vrstvy se správními hranicemi a parcelami. Vazbou na desktopovou aplikaci Výkresů ÚP je vrstva s bodovým vymezením momentálně schválených, ale nezapracovaných změn ÚP. Jako podkladové mapy slouží k dokreslení reálné situace vrstvy s ortofotomapou a základní mapou.

Po funkční stránce aplikace umožňuje kromě zpřístupnění obsahu všech výkresů ÚP i základní nástroje pro územní identifikaci a polohovou identifikaci s využitím funkcionality mobilních zařízení k tomu určené, zejména tedy funkci zjišťování aktuální polohy uživatele v mapě. Je možné také do aplikace ukládat i oblíbené lokality, jako výsledky dotazování do území nástroji územní identifikace a hledání. Nástroj pro územní identifikaci umožňuje kliknutím do mapy dotazování na základní informace o území v konkrétním místě. Zejména tedy na číslo parcely a katastr, funkční regulaci (FVU) a případnou existenci veřejně prospěšné stavby (VPS), či rozvojového území v daném místě a přítomnost všech změn ÚP bez ohledu na jejich stav ve schvalovacím procesu.

K lepší významové orientaci je pak možnost v případě dotázání na konkrétní kód funkční či prostorové regulace, zobrazení dialogového okna s vysvětlivkami. U změn, VPS a rozvojových území aplikace vypíše základní údaje k nalezeným prvkům. Pro nalezené změny je možné zobrazení detailní informace o změně a, existují-li, obrazové přílohy dané změny. Před samotným zobrazením dané přílohy je uživatel upozorněn na možnost stahování většího objemu dat. Nástroje hledání umožňují vyhledáváni konkrétních parcel, ulic a změn s možností zobrazení lokace a informací k nalezeným prvkům tak, jako při nástroji pro územní identifikaci. Pro vysvětlení samotného obsahu výkresů ÚP jsou v aplikaci dostupné i legendy k jednotlivým výkresům.

Protože aplikace může být využívaná v terénu s různou konektivitou konkrétního mobilního zařízení do mobilní respektive wifi sítě, je možné základní obsah aplikace v podobě výběru základních výkresů ÚP stáhnout do lokální paměti mobilního zařízení. Následně je možné aplikaci využívat ve třech základních režimech, kdy v režimu online jsou všechny zdroje tahány prostřednictvím mobilního připojení. V případě stáhnutí vybraných výkresů ÚP do zařízení, je možné v polovičním offline režimu číst obsah stáhnutých výkresů z paměti zařízení a ostatní data online. V případě úplného výpadku signálu jsou dostupná jen data stažená do zařízení v úplném offline režimu.

Pro případ aktualizace mapového obsahu aplikace je v menu správy výkresů možné stáhnout do offline módu nové verze výkresů, které vznikají v procesu pravidelné aktualizace územního plánu o aktuálně vydané změny ÚP. Aplikace na tuto možnost uživatele upozorní.

Odkazy na aplikaci pro:

Android Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgi.ipr.zoningplan
Apple Store: https://apps.apple.com/cz/app/%C3%BAzemn%C3%AD-pl%C3%A1n-prahy/id1526432265?mt=8

Text na Ochranu osobních údajů - Privacy policy najdete zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu