Dotazovací služby

03. 03. 2020

Prostorová data jsou na internetu nejčastěji zpřístupňována prostřednictvím prohlížecích služeb formou mapových kompozic. Potenciál využití prostorových dat je však mnohem širší. V praxi se vyskytuje celá řada úloh, ve kterých je požadováno zjištění existence prvků nebo jejich vlastností na určitém místě povrchu Země, aniž by bylo potřeba současně zobrazovat mapový výstup lokality. Pro řešení těchto úloh využívá hl. m. Praha tzv. dotazovací služby. Jedná se o webové služby na rozhraní REST nebo dle standardu XML-RPC, umožňující vyhledávat informace o libovolných datech datového skladu prostorových dat.

SEZNAM SLUŽEB 
PŘÍKLADY VOLÁNÍ SLUŽEB 

Dotazovací služby jsou postaveny nad technologií Elastic Web Services (EWS). Poskytují přístup na aplikačním rozhraní do veřejné datové báze IPR Praha a hl. m. Prahy.

Služby jsou dostupné na rozhraní REST ve formátech XML a JSON (více např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer) nebo na rozhraní na bázi formátu XML, který komunikuje prostřednictvím protokolu dle standardu XML-RPC - metoda POST (více např. http://xmlrpc.scripting.com/spec). Dotazování v obou případech probíhá na transportním protokolu HTTP.

Stručný popis použití služeb

Komunikace se službami má obecně 3 kroky:
1. autentizace uživatele (metoda Authenticate) - na REST rozhraní je možné uživatele autentizovat i přímo pomocí HTTP Base Auth
2. dotaz na databázové objekty (metoda GetSchema, GetComposedQueryResult, GetStoredQueryResult)
3.deautentizace uživatele (metoda Deauthenticate)

 Seznam dostupných metod:

  • Authenticate(username,md5)
  • Deauthenticate(sessionid)
  • GetCapabilities(sessionid)
  • GetSchema(sessionid) – metoda vrací seznam všech uložených dotazů a přístupných databázových objektů
  • GetComposedQueryResult (sessionid, xmlrequest) – metoda pro volání jednoduchého (SQL) dotazu
  • GetStoredQueryResult (sessionid, queryid, rows, offset, xmlparams) – metoda pro volání uloženého dotazu 

Využití služeb

Datové služby lze využít při tvorbě aplikací, které mohou využít potenciálu dat Centrálního datového skladu GIS hl. m. Prahy, aniž by bylo potřeba nakládat s mapovými daty. Typickou úlohou je zjišťování výčtů objektů (a jejich vlastností) dotčených souřadnicově zadaným objektem (bodem, linií, plochou – např. výčet parcelních čísel dotčených uživatelsky zadaným polygonem), nebo zjišťování informací o objektech na základě jejich prostorové koincidence s vybranými prvky jiných tříd (např. zjišťování ceny pozemků cenové mapy pro parcelu katastru nemovitostí vybranou na základě čísla parcelního a ID katastrálního území).

Datové služby mohou sloužit také jako jednoduchá stahovací služba pro geografická data. Vzhledem k tomu, že geometrie prvků může být předávána jako běžná hodnota sloupce (atributu), lze služby využít i jako distribuční nebo aktualizační zdroj.

Manuál k XMLRPC/REST interface

Kontaktní osoba: Ing. Filip Drda, drda@ipr.praha.eu