The Atlas of the Prague´s Environment

The Atlas of the Prague´s Environment is a set of Web map applications presenting information about environmental conditions and environmental protection in Prague. It includes sections on air, landscape, water, noise and waste. The maps are regularly updated as new information becomes available from the Prague City Hall, the Prague Institute of Planning and Development as well as other city and state services.


Ovzduší

Voda

Krajina

Hluk

Geologie

Klima

Odpady

Nástroje politiky/Ochrany ŽP

Imisní mapy

Air quality maps, 2013

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Imise v referenčních bodech, pětileté imisní průměry

Aplikace prezentuje výsledky modelování kvality ovzduší v síti výpočtových bodů (model ATEM) a pětileté průměry imisních koncentrací v síti 1 x 1km.
Z referenčních bodů lze vyčíst informace o vypočtených imisích jednotlivých polutantů (CO, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, benzen, B[a]P, O3) a rovněž podíl jednotlivých zdrojů (bodové, liniové, plošné) na vypočtené imisní zátěži. Informace pochází z pravidelné aktualizace Modelového hodnocení kvality ovzduší Prahy. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: únor 2023. Prezentovaný stav: 2021.
V rámci pětiletých průměrů imisních koncentrací v síti 1 x 1km je mapováno znečištění PM10, PM2.5, NO2, benzenu, arsenu, benzo(a)pyrenu, SO2, olova, niklu a kadmia. Sledované období: 2017 - 2021, 2016 - 2020 Poslední aktualizace: listopad 2022. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Emise z dopravy

Aplikace prezentuje zdroje znečišťování ovzduší spojené s automobilovou dopravou. Prezentovány jsou jak emise z vybraných úseků silniční sítě a křižovatek, tak z dalších speciálních zdrojů (autobusové terminály, portály a výduchy silničních tunelů, parkoviště, garáže). Informace pochází z pravidelné aktualizace Modelového hodnocení kvality ovzduší Prahy. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: únor 2023. Prezentovaný stav: 2021

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Emise ze stacionárních zdrojů

Aplikace prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3 a lokální topeniště). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, BaP, skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, CO2ekv). Měrné emise jsou vypočítány pro stacionární zdroje celkem na plochu městské části. Aktualizace 2022. Stav dat 2021.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Vyjmenované stacionární zdroje znečištění - výkon, palivo

Aplikace prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: prosinec 2022. Prezentovaný stav: r. 2021.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Nejsou žádné položky v této kategorii

Ochrana přírody a krajiny

Aplikace prezentuje aktuální stav územní a druhové ochrany na území hl. m. Prahy, konkrétně hranice Chráněné krajinné oblasti Český kras, vymezení maloplošných zvláště chráněných území včetně jejich ochranného pásma, evropsky významné lokality vyhlášené v rámci agendy Natura 2000, vyhlášené přírodní parky, památné stromy, významné krajinné prvky a další území a lokality přírodovědné hodnotné, například výskytem zvlášť chráněných organismů. Rovněž je prezentováno navržené vymezení územního systému ekologické stability od jeho lokální až po nadregionální úroveň. Dále jsou prezentovány informace o vegetačním pokryvu v území. Z tzv. Vegetační mapy Prahy, která vznikala v letech 1994 - 2005 jsou prezentovány kategorie převládajícího porostu a zastoupení jednotlivých druhů dřevin.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Ing. Antonín Paduán, paduan@ipr.praha.eu

Hluková mapa

Aplikace prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či nepřímo souvisejících s problematikou hluku. Základní informační vrstvy hlukové mapy prezentující hladiny hluku ve dne a v noci (deskriptory LAeq16h a LAeq8h, ve výšce 4m) z povrchové dopravy, stav 2016 (IPR, 2017) a Strategickou hlukovou mapu 2017 pro deskriptor Ldvn a Ln (Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v r. 2018). Dále jsou prezentovány tzv. Oblasti ticha, které vymezuje Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha (MHMP, 2016). Mapa je dále doplněna o ochranné hlukové zóny letiště Praha - Ruzyně, které definují pravidla výstavby v rámci těchto zón. (Letiště Praha, 2007) a o prvky protihlukové ochrany (IPR, 2011).

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Geologie a radonové riziko

Aplikace prezentuje míru přirozeného radonového rizika geologického podloží, geologické jednotky, geologická rizika a ložiskovou ochranu na území hl. m. Prahy.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Vsakovací mapy

Aplikace prezentuje území Prahy kategorizované z hlediska vsakovacích schopností povrchu a podloží. Mapa je doplněna o ochranná pásma vodních zdrojů, území vhodné pro hloubkové vsakování, území s oscilující hladinou podzemní vody.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Engineering and Geological Maps

This unique application lets users look beneath the surface of Prague. The application contains scanned drawings prepared during the detailed engineering and geological mapping of Prague between 1969 and 2000 (some of the maps were updated after 2007). Users can access four types of drawings - geological map, map of sediment formations, hydrogeological map and map of documentation points. The application also provides legends and references to IPR research rooms, where users can review the original maps with additional information about their production.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Mapa bonity klimatu

Aplikace prezentuje mapu bonity klimatu Prahy včetně dílčích klimatických map: oslunění, přirozené ventilace území, rychlosti proudění, četnosti bezvětří, imisní zátěže území a zastavěnosti území. Mapy pro IPR Praha zpracoval Český hydrometeorologický úřad v r. 2008.

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

Nakládání s komunálním odpadem

Aplikace prezentuje sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu a další vybraná zařízení pro nakládání s komunálním odpadem v Praze. Dále je prezentován systém svozu komunálního odpadu dle územní působnosti firem (svozové oblasti). Další vrstvy jsou postupně doplňovány. Data aplikace jsou aktualizována dle potřeby. Poslední aktualizace: březen 2023.. Obsahový garant: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení odpadů, e-mail: ocp@praha.eu

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu

IPPC - Integrované povolení

Aplikace prezentuje zařízení podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízeních zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městské části, IČ provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení. Údaje jsou průběžně aktualizovány. Obsahový garant: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství

Správce obsahu: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu
Garant obsahu: Mgr. Karolina Lejsková, lejskova@ipr.praha.eu